ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2013

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 8
2013 exเจนจิรา ขำผิวพรรณ, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแฟชั่นบรา และสปอร์ตบราที่มีต่อการจำกัดการเคลื่อนไหวของเต้านมขนาดคัพบี", วารสารวิทยาศาสตร์การ กีฬาและเทคโนยีการกีฬา กรกฎาคม 2556 , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2013
2013 exสุจิตรา ลิ้มทรัพย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายแพทย์ปิยวิทย์ สรไชเมธา, "ผลของการพันผ้าเทปที่มีต่อปัจจัยทางชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าในขณะกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2013
2013 exบุษยา ภูฆัง, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจินตนา ศิริวราศัย, "ผลของการออกกำลังกายที่มีต่อระดับ Adiponectin และ ไขมันในช่องท้องของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2013
2013 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.กภ.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล, exนางกิติยา โกวิทยานนท, exสุภารัตน์ ฉิมวิหค, exภู่ลัดดา มัททะบัญฑิตย, exสุจิตรา กล้วยหอมทอง, exวิภาวี ตั้งจิตปรีดานนท, "ผลของการออกกำลังกายแอโรบิคแบบรำไทยประยุกต์ต่อการทรงตัวแบบเคลื่อนไหวในผู้สูงอาย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา Journal of Sports Science and Technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2013, หน้า 127-136
2013 inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, "องค์ประกอบความสามารถของนักกอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น: ความสัมพันธ์ระหว่างแต้มต่อทักษะกีฬา สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางจิต", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 31-43
2013 exผศ.ดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, inดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์, "แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาเยาวชนไทย: เพศและชนิดกีฬา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 115-126
2013 exรศ.สุวรรณี จรูงจิตรอารี, exอ.วัฒนารี อัมมวรรธน์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้หญิงในชุมชนเมือง", วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 281-295
2013 exลมัย นิรมิตรถวิล, exปทุมา ฤทธิ์โพธิ์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศศิธร วาณิชย์เจริญพร, "ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการรับรู้อำนาจ พฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก ดัชนีมวลกาย และเปอร์เซ็นต์ไขมันในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน", วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 108-120

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2013 inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชัชพงศ์ คงเมือง, exนายปริญญา ปรีดาวัฒนากูล, exนายอารยะ พุ่มศิริ, exนายกิตติรัฐ รัตนาวงศ์ไชยา, "ผลของคาเฟอีนที่มีต่อเวลาปฏิกริยาภายหลังการอดนอน", The 4th International Conference of Sport and Exercise Science 2013 (The 4th ICSES 2013, 26 - 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสวนสาธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร", KU-SS Sport Management and Sport Science Summit 2013, 7 - 8 สิงหาคม 2013, ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนส.สุจิตรา ลิ้มทรัพย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOrnuma Boonyarom , "ผลของการพันผ้าเทปที่มีต่อปัจจัยทางชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บของ ACL ในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล", KU-SS Sport Management & Sport Science Summit 2013, 8 - 9 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2013 exศุภาพร ภาวรวัฒน์, exปาริฉัตร ริเริ่มกุล, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฟื้นตัวโดยใช้ลูกกลิ้งโฟมที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาภายหลังการแข่งขันเทควันโด", การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 (SAT 5th National sports Science Research Conference), 19 - 20 กันยายน 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนาธิป แซ่ลี้, exวิราภรณ์ จันทร์กระจ่าง, exชลิดา ได้รูป, exอัมภรณ์ รอดเจริญ, exสิทธินันท์ เขมาสิทธิ์, "ผลของการนวดเท้าแบบสวีดิชต่อการตอบสนองแบบเฉียบพลันทางสรีรวิทยาของหลอดเลือดและการผ่อนคลายในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีสุขภาพดี: การศึกษาแบบไขว้", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2013, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2013 exภาณุพงศ์ รุ่งมิตรจรัสแสง, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์รูปแบบการยิงประตูของทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exคุณากร อยู่เกิด, exรัฐพงศ์ ยิ้มแย้ม, exสัจจา ดอนจันทร์ทอง, exกำธร ศรีนวล, exอำพล นิลพัฒน์, "ระดับความหนักของแบบทดสอบความอดทนที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตซอล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนักกีฬาระดับสมัครเล่น", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิลุบล ศักดิ์สมบูรณ์ , exพิลาสลักษณ์ เพ็ชร์สุทธิ์, exธนัชอร สุขสว่าง, exสุวิมล ทองขาว, exกนกพร อ่อนระทวย, "อัตราการใช้พลังงานขณะออกกำลังกายโดยการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังบนลู่กลในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีน้ำหนักเกิน", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exนายวันเฉลิม โตทอง, inดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการอบอุ่นร่างกายด้วยเกมสนามเล็กที่มีขนาดสนามแตกต่างกันต่อความสามารถด้านการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซํ้าในนักกีฬาฟุตบอล", การประชมุวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณี พงษ์โสภา, exปทุมพร หนูสอนศรี, exวิไลลักษณ์ ตันสกุล, exนริศรา ศรีเดช, "การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ KU-SS Sport Management and Sport Science Summit 2013", การประชุมวิชาการครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2013]