ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2010

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 17
2010 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มและทิศทางของความวิตกกังวลของนักกีฬาก่อนการแข่งขัน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 29-44
2010 exหทัยรัตน์ สีขำ, exวัลลีย์ ภัทโรภาส, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกชี่กงร่วมกับการใช้ยางยืดรัดรอบอกที่มีต่อสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุ", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 40-55
2010 exดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกสมาธิตามแนวอานาปานสติและการฝึกแบบออโตจีนิกที่มีต่อความแม่นยำในกีฬาเปตอง", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 56-69
2010 exศิวะ ลียวัฒนานุพงศ์, inนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลที่เริ่มอย่างรวดเร็วและรุนแรงของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบกระตุ้นระบบประสาท ที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 70-78
2010 exไพลิน เผือกประคอง, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิมใจ ศิริวงศ์ไพรัช, exวราพัฒน์ วิริยะวานิช, "ปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของแผ่นพังผืดฝ่าเท้าในเท้าปกติและเท้าแบนของนักวิ่งหญิง", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 261-272
2010 inดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, อาจารย์, "การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 99-115
2010 exณัฐวัฒน์ บุญประเวศ, inนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, "การฝึกความแข็งแรงของลำตัวร่วมกับการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 25 เมตร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 31-54
2010 exวรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exไถ้ออน ชินธเนศ, "ผลของการฝึกระหว่างเกมสนามเล็กและแบบฝึกเฉพาะเจาะจงต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักกีฬาฟุตบอล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 55-72
2010 exธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่มีต่อออกซิเจนเด็ฟฟิซิทในผู้หญิงอ้วนอายุ 50-60 ปี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 85-101
2010 exวีระศักดิ์ เหมหาชาติ, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกท่าบริหารร่างกายพื้นฐานมวยไทยไชยาที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในวุยรุ่นเพศหญิง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 127-144
2010 exอัมรินทร์ พ่วงแพ, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในนักศึกษาหญิงโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 163-183
2010 ex กฤษฎี สุริโย, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exสุรยา ณ นคร, "ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยหญิงหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมระยะแรก", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 201-216
2010 exเพ็ญสิริ ประเสริฐสุวรรณ, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, inดร.ปรางทิพย์ ยุวนนท์, อาจารย์, "ผลการรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ต่อระดับอาการปวดของกล้ามเนื้อบ่าและองศาการเคลื่อนไหวในท่าเอียงคอในผู้เล่นกีฬาเทนนิส", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 231-243
2010 exนายฉัตรตระกูล ปานอุทัย, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, "การสร้างแบบประเมินความสามารถสำหรับนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น", วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010
2010 exนายวิชัย ยีมิน, inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการละหมาดดุฮาที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาฟุตซอล", วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010
2010 exนายอัชรัฐ ยงทวี , inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์, "การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ – ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬา , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010
2010 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบผลของการฟื้นสภาพภายหลังการออกกำลังกายอย่างหนัก โดยวิธีการนวดด้วยหินร้อน นั่งแช่ในอ่างน้ำวน และปั่นจักรยาน", วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 100-113

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, exYoopat P., "Physiological Demand during Futsal Match Play of Thai Elite and amateur Players", 2nd International Conference on Sports and Exercise Science. , 11 - 14 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัฒนา วังปลาทอง, exเศวต พินิจจิตรสมุทร, exอรรถพล จงเกษม, exมะลิวรรณ ด้วงฟู, "แหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2553 , 7 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2010]