ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2008

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 3
2008 exคณาพจน์ ใจรื่น, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, exสุริยา ณ นคร, "การเผาผลาญไขมันในระหว่างการออกกำลังกายที่ระดับความหนักต่างกัน ในผู้หญิงน้ำหนักตัวเกินอายุ 40-49 ปี", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 64-75
2008 exธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, "การศึกษาภาวะออกซิเจนเด็ฟฟิซิทในผู้หญิงอ้วนอายุ 50-60 ปี", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
2008 exกมล มัยรัตน์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกจินตภาพ การฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการฝึกสมาธิแนวอานาปานสติ ที่มีต่อความแม่นยำในการเสิร์ฟวอลเลย์บอล", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการวิ่งในน้ำภายหลังการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อการฟื้นตัวของสมรรถภาพกล้ามเนื้อจากกล้ามเนื้อเสียหาย", 4th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science and 8th International Sports Science Conference 2009, 15 กรกฎาคม 2008 - 17 กรกฎาคม 2009, Kota Bharu, Kelantan มาเลเซีย
2008 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tibial Stress Fracture in Distance Runners:the possible mechanism", The 8th international conference on Cue Ball and ACESS Conference, 12 - 14 ธันวาคม 2008, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเองในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2008]