ผลงานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน ปี 2005

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์, exChavasit, V, exSungpuag, P, exPhuphathanaphong, L, "Gel extracted from Khruea-ma-noi (Cyclea barbata Miers) leaves: chemical composition and gelation properties", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, ปีที่ 85, ฉบับที่ 10, สิงหาคม 2005, หน้า 1741-1749
Publish Year National Journal 1
2005 inดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความวิตกกังวลและความเครียดทางการกีฬา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน 2005 - ธันวาคม 2007

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2005 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of Stresses and Cycles to Failure of the Tibia during Rested and Fatigued Running", ISB XXth Congress-ASB 29th Annual Meeting, 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2005, cleveland โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&BudgetYear=2005]