Journal

Article
An Empirical Evaluation of the Latent Structure of Brand Personality in Sport
Journal
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ISSN: 01253689)
Volume
52
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2012
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

An Empirical Evaluation of the Latent Structure of Brand Personality in Sport

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02302522 ชื่อวิชา Sports Public Relations & Information Systems,1 ส.ค. 2013 - 23 ก.ย. 2013
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเด็นท์สุประเทศไทยจำกัด การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการวางแผนการโฆษณาของบริษัท,2 ก.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013