Conference

Article
การพัฒนาสูตรช็อตเครื่องดื่มจากข้าวหอมมะลิแดงเพื่อผู้ออกกำลังกายและนักกีฬา
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2021
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author