Search Result of "ปราศจากกลูเตน"

About 43 results
Img

งานวิจัย

แผ่นแป้งเกี๊ยวปราศจากกลูเตน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, Imgนางสาวนราพร พรหมไกรวร

แหล่งทุน:บริษัท แฟมิลี่ แอนด์ มี จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบรดสติ๊กปราศจากกลูเตนโดยใช้เอนไซม์แทรนส์กลูทามิเนส (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMiss Molika Yin

แหล่งทุน:AI scholarship for international students -Type II (Tuition waive & Research Assistant stipends)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตพาสต้าปราศจากกลูเตนกลิ่นรสสมุนไพร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณรัตนะ นวกรรมิก)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเค้กปราศจากกลูเตนที่เตรียมจากแป้งมันสำปะหลัง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กปราศจากกลูเตน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

วาฟเฟิลกรอบปราศจากกลูเตน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

เส้นโซบะชาใบหม่อนปราศจากกลูเตนจากข้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในผลิตภัณฑ์คุกกี้ปราศจากกลูเตนโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgน.ส. ลัฐิกา วิมลศิริ

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ที่มา:OSTC GROUP LTD.

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ปราศจากกลูเตน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย นวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2561 (2018)

ผลงาน:โอคุ เบเกอร์ – แป้งขนมปังข้าวไทยสำเร็จรูป

นักวิจัย: Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

Doner:มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Img
Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิลในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กปราศจากกลูเตน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgดร.ประมวล ทรายทอง

Img

Researcher

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

123