แนวโน้มผลงานของสุวิชา

Journal

บทความของสุวิชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Publish Year International Journal 23
2020 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exParinya Phawaphutayanchai, exNirut Aiyara, exKatharina Bobe, exAd Vos, exVirginia Friedrichs, exThomas M?ller, exConrad M. Freuling, exKaroon Chanachai, "Humoral Immune Response of Thai Dogs after Oral Vaccination against Rabies with the SPBN GASGAS Vaccine Strain", Vaccines , ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 1-14
2019 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSithong Phiphakhavong, exIntha Phouangsouvanh, exKhamphouth Vongxay, exMan Sub Shin, exWantanee Kalpravidh, exJan Hinrichs, "Social network analysis for the assessment of pig, cattle and buffalo movement in Xayabouli, Lao PDR", PeerJ, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 1-11
2019 inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, exสพ.ญ.วรรธิดา ห.เพียรเจริญ, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rapid community dog assessment in rabies endemic area", International Journal of Infectious Diseases, ปีที่ 79, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 35-35
2018 exPhimpraphai, W., exTangkawattana, S., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSripa, B., "Social Influence in Liver Fluke Transmission: Application of Social Network Analysis of Food Sharing in Thai Isaan Culture", Advances in Parasitology, ปีที่ 101, สิงหาคม 2018, หน้า 97-124
2018 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สิริขจร ตังควัฒนา, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.บรรจบ ศรีภา, "Social influence in liver fluke transmission: Application of network analysis of food sharing in Thai Isaan culture", Advances in Parasitology, ปีที่ 101, ฉบับที่ 101, พฤษภาคม 2018, หน้า 97-124
2018 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exKaroon Chanachai, inดร.ธนู ภิญโญภูมิมินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, exKitipat Sujit, exAd Vos, "Field Studies Evaluating Bait Acceptance and Handling by Free-Roaming Dogs in Thailand", Veterinary sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018
2017 exDelabouglise, A, exAntoine-Moussiaux, N, exTatong, D, exChumkaeo, A, exBinot, A, exFournie, G, exPilot, E, exPhimpraphi, W, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exPaul, MC, exDuboz, R, exSalem, G, exPeyre, M, "Cultural Practices Shaping Zoonotic Diseases Surveillance: The Case of Highly Pathogenic Avian Influenza and Thailand Native Chicken Farmers", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2017, หน้า 1294-1305
2017 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTangkawattana, S., exSereerak, P., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSripa, B., "Social network analysis of food sharing among households in opisthorchiasis endemic villages of Lawa Lake, Thailand", Acta Tropica, ปีที่ 169, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 150-156
2016 exNetrabukkana, P., exRobertson, I. D., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exWongsathapornchai, K., exFenwick, S., "Assessing Potential Risks of Influenza A Virus Transmission at the Pig-Human Interface in Thai Small Pig Farms Using a Questionnaire Survey", TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า E135-E139
2016 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exS. Seng, exC. Keartha, exC. Sokmao, exM. Shin, exW. Kalpravidh, exJ. Hinrichs, "Social network analysis of cattle movement in Kampong Cham, Kampong Speu and Takeo, Cambodia", Acta Tropica, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 44-49
2016 exThanapongtharm, W., exLinard, C., exChinson, P., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exVisser, M., exGaughan, A.E., exEpprech, M., exRobinson, T.P., exGilbert, M., "Spatial analysis and characteristics of pig farming in Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016
2015 exMathilde C. Paul, exMuriel Figui?, exAttawit Kovitvadhi, exSophie Valeix, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exChristian Ducrot, exFrancois Roger, exAur?lie Binot, "Collective resistance to HPAI H5N1 surveillance in the Thai cockfighting community: Insights from a social anthropology study", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 120, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 106-114
2015 exVergne, Timothee, exPaul, Mathilde C., exChaengprachak, Wanida, exDurand, Benoit, exGilbert, Marius, exDufour, Barbara, exRoger, Francois, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exGrosbois, Vladimir, "Zero-inflated models for identifying disease risk factors when case detection is imperfect: Application to highly pathogenic avian influenza H5N1 in Thailand (vol 114, pg 28, 2014)", PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 119, ฉบับที่ 3-4, พฤษภาคม 2015, หน้า 237-237
2014 exVergne, T., exPaul, M.C., exChaengprachak, W., exDurand, B., exGilbert, M., exDufour, B., exRoger, F., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exGrosbois, V., "Zero-inflated models for identifying disease risk factors when case detection is imperfect: Application to highly pathogenic avian influenza H5N1 in Thailand", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 28-36
2013 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Social network analysis used to assess the relationship between the spread of avian influenza and movement patterns of backyard chickens in Ratchaburi, Thailand", Research in Veterinary Science, ปีที่ 95, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2013, หน้า 82-86
2013 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exดร.ดวงกมล แต้มช่วย, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Social Network Analysis for Assessment of Avian Influenza Spread and Trading Patterns of Backyard Chickens in Nakhon Pathom, Suphan Buri and Ratchaburi, Thailand", Zoonoses and Public Health, ปีที่ 60, ฉบับที่ 6, กันยายน 2013, หน้า 448-455
2013 exNetrabukkana, P, exRobertson, I, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exWongsathapornchai, K, exFenwick, S, "Risk of influenza A transmission at the pig-human interface in small pig farms in rural Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, ปีที่ 42, มิถุนายน 2013, หน้า S105-S105
2013 exธีราภรณ์ เมฆอรุณ, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exรศ. สุธา ขาวเธียร, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยวิกฤตที่ส่งผลต่อคุณภาพทางเคมีและโลหะหนักในน้ำที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย", The Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013 - มีนาคม 2014, หน้า 581-588
2013 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exกมลทิพย์ เพ็งหิรัญ, "ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยของฟาร์มโคนมรายย่อย สหกรณ์โคนมหน่องโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ปี 2554", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 38-49
2012 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, "Prevalence and risk factors for intestinal parasite infection in goats raised in Nakhon Pathom Province, Thailand", Tropical Animal Health Production, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 741-745
2012 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว รามนรีย์ เนตรวิเชียร, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, "Heavy Metals, Escherichia coli and Salmonella spp. in Feeds, Reused Water, Wastewater and Manure from Swine Farms: A Case Report", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 882-893
2011 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exรามนรีย์ เนตรวิเชียร, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, "Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms", Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 991-997
2007 exOni, O, exSujit, K, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPfeiffer, DU, "Seroprevalence of leptospirosis in domesticated Asian elephants (Elephas maximus) in north and west Thailand in 2004", VETERINARY RECORD, ปีที่ 160, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2007, หน้า 368-371
Publish Year National Journal 17
2019 ex์Mr. Narayan Pokhrel, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDr. Flavie Goutard, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรในพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 33-55
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเครือข่ายและอุปสรรคในการผลิตกระต่ายเนื้อในประเทศไทย", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 115-127
2018 exThai Dui Phuong, exLe Tri Vu, exNguyen Thanh Phuong, exKaroon Chanachai, exTippawon Prarakamawongsa, exรศ.พิษณุ ตุลยกุล, exThai Quoc Hieu, exNguyen Van Han, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง เอช 5 เอ็น 1 ในสัตว์ปีกของจังหวัด Tien Giang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 108-125
2018 exMr. Narayan Pokhrel, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDr. Flavie L. Goutard, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและการผลิตเบต้าแลกทาเมสชนิดเอซเตนเดดสเปคตรัมของเชื้อเอสเคอริเชียโคไลที่แยกได้จากสุกรท้องเสียในภาคกลางของประเทศไทย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1-17
2018 exSubhash C. Chaudhary, exNarayan Pokhrel, exMathilde Paul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และการปฎิบัติต่อโรคพิษสุนัขบ้าในผู้อาศัยในเมืองหลวงกาฐมาณฑุ เมืองลาลิตเปอร์และเทศบาลบาคตาเปอร์ของประเทศเนปาล", Journal of Kasetsart Veterinarian, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า ---
2016 inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, อาจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพของการทำความสะอาดบู๊ทในฟาร์มสัตว์ปีก", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, มกราคม 2016, หน้า 168-173
2016 exสินีพรรณ ภูวนันท์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณในการนำไวรัสปากและเท้าเปื่อย เข้าสู่โรงเรือนสุกรของฟาร์มมาตรฐานผ่านการปนเปื้อนของมนุษย์", วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 488-499
2015 exบุณฑริกา กระจ่างวงษ์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับจำนวนเซลล์โซมาติกในถังนมรวมน้ำนมดิบมากกว่า 500,000 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ของฟาร์มโคนมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารสัตวแพทย์ (Journal of Kasetsart Veterinarians), ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 105-114
2014 exน.สพ.อรุณ ชุมแก้ว, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชากรกลุ่มเสี่ยง เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในจังหวัดสงขลา", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 47-57
2014 exเขมพรรษ บุญโญ, exวัชรพงษ์ สุดดี, exภัทริน โอภาสชัยทัตต์, exสุขุม สนธิพันธ์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการค้าแพะเนื้อ และความสัมพันธ์กับการแพร่กระจายโรคปากและเท้าเปื่อยโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ และโรคบรูเซลโลซีส ในจังหวัดชัยนาท", Journal of Kasetsart Veterinarian, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 58-78
2013 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exจินตนา ตันเวชศอลป์, "การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยผ่านคนเข้าสู่ฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ในเขตภาคตะวันออกประเทศไทย", Journal of Kasetsart Veterinarians, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 1-12
2012 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุนิสา กินาวงศ์, "การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของการนำเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยโคมีชีวิตเข้าพื้นที่ภาคตะวนออกของประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 47-59
2011 exโรจน์ชนะ ปรากฎชื่อ, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของขนาดวัคซีนต่อแอนติบอดีในซีรัมต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะเนื้อ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 21-31
2013 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง, exกมลทิพย์ เพ็งหิรัญ, exถนอม น้อยหมอ, exการุณ ชนะชัย, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมตามรูปแบบการซื้อขายอาหารของฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปภัมถ์)", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 138-154
2011 exภัทริน โอภาสชัยทัตต์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุขุม สนธิพันธ์, exวัชรพงษ์ สุดดี, exเขมพรรษ บุญโญ, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "ความชุกทางซีร้มและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะของแพะเนื้อในจังหวัดชัยนาท", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 32-41
2011 exวัชรพงษ์ สุดดี, exภัทริน โอภาสชัยทัตต์, exสุขุม สนธิพันธ์, exเขมพรรษ บุญโญ, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อโรคบรูเซลโลซีสในแพะเนื้อของจังหวัดชัยนาท", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 42-50
2009 exอินถา พวงสุวรรณ, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Descriptive study on risk factors association with Foot and Mouth Disease outbreak in cattle in Vientiane, The Capital City of Lao People’s Democratic Republic.", เชียงใหม่สัตวแพทยสาร, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 97-106

Conference

การนำเสนอบทความของสุวิชา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Publish Year International Conference 26
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "PRODUCTION NETWORK OF MEAT RABBIT IN THAILAND", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2019 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Trade pattern and Social network analysis of Nile Tilapia production in central region, Thailand", Aqua Epi II 2019, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2018 exPhimpraphai, W., exTangkawattana, S., inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSripa, B., "Social Influence in Liver Fluke Transmission: Application of Social Network Analysis of Food Sharing in Thai Isaan Culture", Advances in Parasitology, 1 สิงหาคม 2018
2018 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Assesment of Farm to Table Strategy in Thailand", International Annual Conference on Public and Business Administration Research(PBAR-Aug-2018/ August 25-26,2018 Tokyo,Japan) Tokyo, Japan, 25 - 26 สิงหาคม 2018, tokyo ญี่ปุ่น
2011 inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupatee Kitkha, inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The preliminary study of correlation between farm size, stockperson numbers and production efficiency of swine farming in Thailand", Asian Pig Veterinary Society Conference 2011, 7 - 8 มีนาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, "The Assessment of Heavy Metals, Escherichia coli and Salmonella spp. Contamination in Feeds, Wastewater and Water Uses in Swine Farms", The 14th AAAP Animal Sciences Congress, 26 - 28 สิงหาคม 2010, Pingtung ไต้หวัน
2017 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Evaluation of Food Safety Strategy in Thailand: knowledge of Pig Farmers", 2017International Symposium on Economics and Social Science-Summer Session (ISESS- Summer 2017) , 25 สิงหาคม 2017, Sapporo ญี่ปุ่น
2016 exNuttavadee Pamaranon, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Quantitative Risk Assessment of the Introduction of Foot and Mouth Diseases Virus into Fattening Pig Farms in the Compartmentalization", Internation Conference on Veterinary Science 2016 (ICVS 2016), 23 - 25 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, exนาง อนงค์ กมลกลทีป์, exน.สพ.สันต์ ภัทรพิพัฒน์โภค, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, "Participatory Epidemiology as a Useful Tool to Assess Flood Driven Diseases in Ban Sang District, Prachin Buri Province", Global Health Institute Thailand 2015, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2015, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "The Assessment of the Farm-to-Table Strategy", 2015 Prague International Academic Conference on Social Sciences , 6 - 9 กันยายน 2015, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2014 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สิริขจร ตังควัฒนา, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exศ.บรรจบ ศรีภา, "Pattern of fresh-water fish sharing for household consumption using participatory epidemiology and social networkin 10 villages of Lawa Lake, Thailand", Neglected Tropical Disease Conferrence NTDASIA2014, 16 - 17 กันยายน 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Impact of Flooding on Water Quality in Flood Affected Areas in Prachinburi Province, Thailand", การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 39, 17 ธันวาคม 2014 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2014 inนางสาวศุภร ทองยวน, อาจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Role of Veterinary School in Flooded Areas of Eastern Thailand in 2013", 13th Meeting of Asian Association of Veterinary Schools and One Health Forum Korea 2014, 10 กรกฎาคม 2014 - 4 กุมภาพันธ์ 2015, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2014 exSuranya Charubhum, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of food consumption database for Exposure Assessment to Migrating Substances from Food Contact Papers", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prevalence and risk factors for intestinal parasite infection in goats raised in Nakornpathom Province, Thailand", The International Conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN, 9 - 10 มิถุนายน 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inนางสาวนิอร รัตนภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุขุมาลย์, "Introduction and exposure assessment of Haemonchus contortus from captive small ruminants to wild small ruminants in Regional Bureau of Animal Health and Sanitary 7th of Thailand", International Conference on Elephant and Wildlife Health Management in Asia, 5 - 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "An Evaluation of Food Safety Strategy of The Ministry of Agricutural and Cooperatives in Thailand", International Conference on Asian Food Security (ICAFS) ’Feeding Asia in the 21 st Century: Building Urban-Rural Alliance’ , 10 - 12 สิงหาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2010 inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ทรงจินดา, อาจารย์, "A study of cleaning methods on number of bacterial count on farrowing crates in pig farms", Proceedings of the 21st IPVS Congress, Vancouber, Canada, 18 - 21 กรกฎาคม 2010, Vancouver แคนาดา
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Knowledge, Attitude and Practice of Fighting Cock Raisers in Central and Western Part of Thailand", The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference, 7 - 9 พฤษภาคม 2008, Pingtung ไต้หวัน
2008 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, อาจารย์, "Cross-sectional Study of MDR Salmonella Isolated from Pig Farms. ", Proceeding of The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations., 28 ตุลาคม 2008
2007 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Epidemiology of HPAI in Thailand", International symposium of "Frontier in Epidemiology and Risk Assessment for Food Safety", 19 พฤศจิกายน - 20 กันยายน 2007, โตเกียว ญี่ปุ่น
2008 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Disease Monitoring and Follow-up System in Cattle Slaughter House.", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Monitoring of Microbiological contamination in Beef Cutting process.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, "Veterinary Education: Problem-base Learning in Veterinary Public Health Issue.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exทิพวรรณ ปรักมะวงศ์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์, "Risk assessment of introduction of HPAI to commercial broiler farms in Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวศิริพร คงสร้อย, อาจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, "Longitudinal study of Salmonella spp. in pig farms in Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 10
2016 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษาสุกร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาสู่อาเซียน., 16 กรกฎาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2013 exภุมริน รักพุดซา, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกของ Salmonella spp. ในวงจรการผลิตไก่เนื้อแบบอุตสาหกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exธีราภรณ์ เมฆอรุณ, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพทางเคมีของน้ำที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, "การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษากระเจี๊ยบเขียว", ประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์” , 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของขนาดอาหารอัดเม็ดต่อสมรรภภาพการผลิต คุณภาพซากและลักษณะของกระเพาะ ในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2006
2006 inดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนพกฤษณ์ จันทิก, "การตรวจติดตามโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัขสุขภาพดีที่ได้รับการฉีดวัคซีนในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2547", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.จำลอง วรศรี, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม: การใช้เครือข่ายแบบอีโก้เซนทริกเพื่อประเมินการแพร่กระจายโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในจังหวัดราชบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, exน.สพ.มนัสชัย วัฒนกุล, "การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, exสุธา ขาวเธียร, "ระดับการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี.", การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 2
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "แผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
2018 inดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, inนายพายุ ศรีศุภร, อาจารย์, inนายสิรันดร์ ถึกอ่ำ, inนายจนัธ นิยมสุจริต, "หมุดยึดแผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก", Kasetsart University, 2018
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=400237]