Journal

แนวปฏิบัติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรในพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
29
1
33-55
มกราคม - เมษายน 2019
ชาติ
-
-
-
-