Conference

Article
การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษาสุกร
Conference
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 "เปิดโลกกว้างทางปัญญาสู่อาเซียน.
Class
ชาติ
Date
16 กรกฎาคม 2016
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-