Conference

การศึกษาสถานะของสุขภาพสัตว์ต่อโรคไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดต่างๆ รอบบริเวณจุดเกิดโรค
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
4 กุมภาพันธ์ 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

โครงการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009