Conference

Article
การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร : กรณีศึกษากระเจี๊ยบเขียว
Conference
ประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1 หัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตรไทยเทิดไท้องค์ราชันย์”
Class
ชาติ
Date
7 กันยายน 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-