Conference

Article
ผลของขนาดอาหารอัดเม็ดต่อสมรรภภาพการผลิต คุณภาพซากและลักษณะของกระเพาะ ในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม 2006
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของขนาดอนุภาคและขนาดเม็ดอาหารต่อกระบวนอัดเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของสารอาหาร คุณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหารในสุกร

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทท๊อปฟีดจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กระบวนการผลิตอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์,6 พ.ย. 2006 - 6 พ.ย. 2006
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทมิตรภาพอาหารสัตว์จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขึ้นรูปเม็ดอาหารด้วยความร้อนและความชื้น,6 ก.พ. 2009 - 6 ก.พ. 2009