Journal

Zoonoses and Public Health (ISSN: 18632378)
60
6
448-455
กันยายน 2013
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อการประเมินการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนก และรูปแบบการค้าของไก่หลังบ้านในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และราชบุรี