Journal

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมตามรูปแบบการซื้อขายอาหารของฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปภัมถ์)
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
23
3
138-154
กันยายน - ธันวาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-