Journal

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชากรกลุ่มเสี่ยง เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในจังหวัดสงขลา
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
24
2
47-57
สิงหาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-