Person Image

  Education

  • วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  Food animalsacceptabilityanimalanimal welfareanthelmintic resistanceAntibioticantimicrobial resistanceAntimicrobial resistance Ethnoveterinaryantimicrobial useAPPassessmentAutogenous vaccineawarenessbacteria macaque fecesCarcinogeniccentral ThailandchangeChikungunyacoagulase-negative staphylococciCOMMUNITY-CENTREDcontaminationdengueDISEASE CONTROLdisease investigationDog populationdog registrationdomestic animalDuckenvironmentepidemicepidemiologyevaluationexposurefarmfecal egg countfive freedomsflood driven diseasesFlooded areafloodingfresh water fishheavy metallandfilllong-tailed macaqueOne HealthparasiteParticipatory epidemiologypathogenic bacteriaPhoto capture-recapturePigpig-tailed macaquespollutionpoultrypracticeprogramPsittaciformesrabiesrecord keepingresistantriskRolerubber plantationSalmonellaslaughter housesouthern ThailandStaphylococcus spp.stray dogsstreet dogsStudent Volunteersurveillancesurveillance systemsusceptibleSynanthropyTran-disciplinary approachupper respiratory tract bacteriUrban macaque populationvaccinationvector-borne diseaseVeterinary EducationVeterinary HarmonizationVeterinary Public Health, Social Medicine, Community HealthVeterinary schoolveterinary studentwaste managementwater qualityzoonosesการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา สุนัขเลี้ยง พื้นที่ระบาด ประเทศไทยความปลอดภัยด้านอาหารความปลอดภัยอาหาร ฟาร์ม สัตว์ปีก น้ำความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพชิคุนกุนยาไวรัส สัตว์เลี้ยง พื้นที่ระบาด ประเทศไทยชีวภัณฑ์ซุปเปอร์มอสTM ผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม กำรมีส่วนร่วมของชุมชน โรคไข้เลือดออก โรคไข้ชิคุนกุนยำ โรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกำเป็ดไล่ทุ่งแผนชุมชนมูลสัตว์ปีกไวรัสไข้เลือดออก สุนัขเลี้ยง พื้นที่ระบาด ประเทศไทยสวัสดิภาพเป็ดสิ่งปูรองสุนัขจรจัดสุนัขเลี้ยงปล่อย

  Interest

  Veterinary Public Health, Social Medicine, Community Health

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Carcinogenic and non-carcinogenic risk assessment of heavy metals contamination in duck eggs and meat as a warning scenario in ThailandAendo P., Aendo P., Thongyuan S., Songserm T., Tulayakul P.2019Science of the Total Environment
  689,pp. 215-222
  50
  2Application of eco-friendly tools and eco-biosocial strategies to control dengue vectors in urban and peri-urban settings in ThailandKittayapong P., Thongyuan S., Olanratmanee P., Aumchareoun W., Koyadun S., Kittayapong R., Butraporn P.2012Pathogens and Global Health
  106(8),pp. 446-454
  36
  3Ecological and health risk assessment, carcinogenic and non-carcinogenic effects of heavy metals contamination in the soil from municipal solid waste landfill in Central, ThailandThongyuan S., Khantamoon T., Aendo P., Binot A., Tulayakul P.2020Human and Ecological Risk Assessment
  29
  4First evidence of dengue infection in domestic dogs living in different ecological settings in ThailandThongyuan S., Kittayapong P.2017PLoS ONE
  12(8)
  12
  5Pb, Cd, and Cu Play a Major Role in Health Risk from Contamination in Duck Meat and Offal for Food Production in ThailandAendo P., Netvichian R., Khaodhiar S., Thongyuan S., Songserm T., Tulayakul P.2020Biological Trace Element Research
  198(1),pp. 243-252
  10
  6Population and behavior surveys of long-tailed macaque (Macaca fascicularis) in the old town, Lopburi provinceBoonkusol D., Sanyathitiseree P., Thongyuan S., Jangsuwan N.2018OnLine Journal of Biological Sciences
  18(2),pp. 226-236
  3
  7Anthelmintic resistance status of goat gastrointestinal nematodes in Sing Buri Province, ThailandRatanapob N., Thuamsuwan N., Thongyuan S.2022Veterinary World
  15(1),pp. 83-90
  2
  8Antimicrobial resistance profiles in bacterial species isolated from fecal samples of free-ranging long-tailed macaques (Macaca fascicularis) living in Lopburi Old Town, ThailandBoonkusol D., Thongyuan S., Jangsuwan N., Sanyathitiseree P.2020Veterinary World
  13(7),pp. 1397-1403
  1