ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ห้องปฏิบัติการโรคติดต่อจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์และระบาดวิทยาทางสัยว์แพทย์ (CISF-VET-13)
LID
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ห้องปฏิบัติการโรคติดต่อจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์และระบาดวิทยาทางสัยว์แพทย์ (CISF-VET-13)

LID

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์

Email: fvetpaa@ku.ac.th

Phone Number: 0-2561-1591

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.วรวิทย์ วัชชวัลคุ

Email: fvetwww@ku.ac.th

Phone Number: 0-2561-1591

รศ.ชัยเทพ พูลเขตต์

Email: fvetctp@ku.ac.th

Phone Number: 034351901 ต่อ 1601

รศ.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล

Email: fvetskt@ku.ac.th

Phone Number: 0-3435-1901

ผศ.จันทิมา พฤกษากร

Email: fvetctm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8751-9

รศ.พิษณุ ตุลยกุล

Email: fvetpnt@ku.ac.th

Phone Number: 034-351901-3ต่อ 4201

ผศ.วราพร พิมพ์ประไพ

Email: fvetwrp@ku.ac.th

Phone Number: 34351901

ผศ.อาสูตร สงวนเกียรติ

Email: fvetass@ku.ac.th

Phone Number: 034351901

ผศ.ศุภร ทองยวน

Email: fvetspty@ku.ac.th

Phone Number: 034-351901-3 # 1601

นางศรีสมัย วิริยารัมภะ

Email: fvetsrv@ku.ac.th

Phone Number: 034-351-901-3

ชญานิศ ประสานวงศ์

 

 

แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

 

 

สหธัช พุทธปฏิโมกข์

 

 

ลัทธพรรณ เฮงตระกูล

 

 

วรรธิดา ห.เพียรเจริญ

 

 

อังคณา ขันทะบุตร