Journal

Article
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณในการนำไวรัสปากและเท้าเปื่อย เข้าสู่โรงเรือนสุกรของฟาร์มมาตรฐานผ่านการปนเปื้อนของมนุษย์
Journal
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
24
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2016
Page
488-499
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/52975