Journal

ปัจจัยเสี่ยง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง เอช 5 เอ็น 1 ในสัตว์ปีกของจังหวัด Tien Giang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Journal of Kasetsart Veterinarians (ISSN: 01255169)
28
2
108-125
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-