Journal

Article
ปัจจัยเสี่ยง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง เอช 5 เอ็น 1 ในสัตว์ปีกของจังหวัด Tien Giang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Journal
Journal of Kasetsart Veterinarians (ISSN: 01255169)
Volume
28
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
108-125
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-