ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2009

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

1

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2009 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, exCharoen Yindiram, "Influence of Heavy Metals and Soil Amendments on Vetiver (Chrysopogon zizanioides) Grown in Zinc Mine Soil", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 37-49
2009 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exApira Bunjongpetch, exปกรณ์ ตั้งปอง, "Effects of Acute and Chronic Gamma Irradiation on Tissue Culture of Cryptocoryne wendtii “brown”", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 254-260
2009 exPakorn tangpong, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Effects of acute and chronic gamma irradiations on in vitro culture of Anubias congensis N.E. Brown", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 449-457
2009 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exWiriya Prajimpun, "Influence of trap crop on yield and cotton leafhopper population and its oviposition preference on leaves of different cotton varieties/lines", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 662-668
2009 inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exKrongchan Ratanaphadit, "Chemioresistance of an Adriamycin-Selective Human Small-Cell Lung Carcinoma Cell Line", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 165-171
2009 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exBunjongpetch, A., exTangpong, P., "Effects of acute and chronic gamma irradiation on tissue culture of cryptocoryne wendtii "brown"", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 254-260
Publish Year National Journal 3
2009 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exปกรณ์ ตั้งปอง, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบโครนิกต่อต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดาหลา", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 35-42
2009 exนพรัตน์ อินศร, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์บานชื่นเลื้อยโดยใช้รังสีแกมมา", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 109-116
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง , "ผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณ phorbol esters และองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีในเมล็ดสบู่ดำ", วารสารวิทยาศาสตร์ มก., ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exศรายุทธ ขัดคำ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of gamma radiation on phorbol ester content and trypsin inhibitor activity in Jatropha curcas seed grown in Thailand", The 29th International Conference on Sciecne and Technology 2009, 9 - 10 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐเช็ก
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Identification of irradiated garlic powders by luminescence techniques ", The 20th International Conference on Science and Technology 2009, 9 - 10 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐเช็ก
2009 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "Improved Tryptophan Content in Maize by Opaque-2 gene and Using Marker Assisted Selection (MAS) ", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, exขวัญใจ แก้วจันทร์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "Potential of Glucoamylase and Cellulase Production Using Mixed Culture of Aspergillus niger TISTR 3254 and Trichoderma reesei TISTR 3081", The 3rd International Conference on Fermentaiton Technology for Value Added Agricultural Products with Joint sessions from JSPS – NRCT Asian Core Program ? The 7th Conference on Lactic Acid Bateria in Thai Food and Feed Industries and The 2009 Asia Bio-Hydrogen Symposium, 26 สิงหาคม - 28 พฤศจิกายน 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRithidech, K.N, "Characterization of protein expression profiles associated with adaptive response Induced by low-dose radiation", Annual Meeting of Radiation Research Society, 4 - 7 ตุลาคม 2009, Savannah จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRithidech, K.N, "Early Cellular and Molecular Responses after In vivo Exposure to 100 MeV/amu Protons", Symposium on Heavy ions, 6 - 10 กรกฎาคม 2009, Cologne สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 exดร.ทรงพล สมศรี, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exP. Kanhom, ex P. Thayamanont, exS. Meecharoen, exU. Kumcha, "Development of seedless fruits mutants in citrus including tangerine (C. reticulate) and pummelo (C. grandis) through induced mutations and biotechnology.", Induced Mutation in Tropical Fruit Trees , 15 พฤษภาคม 2009 - 25 กรกฎาคม 2014, สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 16
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอมรรัตน์ จังธนสมบัติ, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "ความถี่การเกิดไมโครนิวเคลียสในผู้ปฏิบัติงานรังสี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11, 2 - 3 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการสกัดแร่ซิลิเกตเพื่อใช้ตรวจสอบมันฝรั่งฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11, 2 - 3 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนางสาวอาทิตยา สุขเกษม, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์, "ผลของแร่องค์ประกอบต่อการวิเคราะห์สัญญาณเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ของกระเทียมฉายรังสี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11, 2 - 3 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exนพมณี โทปุญญานนท์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exธราธร ทีรฆฐิติ, "การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 8 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exSalinda Ketkakomol, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "ผลของออริซาลินที่มีต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยหิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exOrawan Chantapoon, exKrongchan Ratanaphadit, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "การวิเคราะห์ความอยู่รอดของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีหลังการสัมผัสสิ่งก่อพิษต่อเซลล์แบบภายนอกร่างกายด้วยวิธีเททราโซเลียม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, "ความสามารถต้านฤทธิ์ยาของเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์แบบเซลล์เล็กที่ได้จากการเลี้ยงคัดเลือกด้วยยาอะเดรียอามัยซิน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "ความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่า จากผลมะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009
2009 exอังศุมาลิน อินแตง, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายธงชัย สุดประเสริฐ, "การวัดและประเมินค่าการกระเจิงของระดับรังสีแกมมาอ้างอิง ในห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) ด้วยระบบวัดแบบอิมเมจจิงเพลต ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 11, 2 - 3 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exสุชิน อุดมสมพร, exคนึงนิจ สกุลศรีผ่อง , "การวิเคราะห์ปริมาณ Ra-226, Cs-137 และ K-40 ในดินตะกอนบริเวณแหลม ตะลุมพุกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11, 6 - 7 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exวิชุดา ประดิษฐ์, exธงชัย สุดประเสริฐ, "การควบคุมคุณภาพการผลิตต้นกำเนิดรังสีมาตรฐาน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 11, 6 - 7 กรกฎาคม 2009, จันทบุรี ประเทศไทย
2009 inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exธเนส สุขสมพงษ์, "การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 11, 2 - 3 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, exทิฆัมพร กรรเจียก, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "การผลิตกรดมะนาวจากกากมันสำปะหลังโดยเชื้อรา Aspergillus niger TISTR 3350 ที่ผ่านการฉายรังสีเหนือม่วงและได้รับสาร 2-aminoanthacene.", การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 3, 28 - 29 กรกฎาคม 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exจอห์นนี แวร์กุยยี, exปาทริค เออมงด์, exเดอนี กิลโยโต, "การสังเคราะห์ [125I] 2-aminophenylthio-5-iodo-N,N-dimethyl benzylamine เพื่อศึกษาการทำงานของตัวขนถ่ายสารสื่อประสาทซีโรโทนิน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 11, 2 - 3 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exอรวรรณ จันทาพูน, exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะม่วงหิมพานต์ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด", นิทรรศการงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7, 26 - 29 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ศริญญา วงศ์สนิท, exนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย, exนาง สุชิน อุดมสมพร, "The Optimum Conditions for the Determination of Gross-Alpha Radioactivity in Seawater by Coprecipitation Technique", 7th Eco-Energy and Material Science and Engineering , 17 - 22 พฤศจิกายน 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2009]