Conference

Article
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะม่วงหิมพานต์ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด
Conference
นิทรรศการงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
26 - 29 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-