ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2016

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

5

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2016

Publish Year International Journal 9
2016 exBarbosa, Joao, exLima, Raquel T., exSousa, Diana, exGomes, Ana Sara, exPalmeira, Andreia, exSeca, Hugo, exChoosang, Kantima, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exBousbaa, Hassan, exPinto, Madalena M., exSousa, Emilia, exHelena Vasconcelos, M., exPedro, Madalena, "Screening a Small Library of Xanthones for Antitumor Activity and Identification of a Hit Compound which Induces Apoptosis", MOLECULES, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016
2016 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exPiyakul Kumphiranon, exKittipong Kulasri, exAnawat Rittirong, "Effects of high gas flow rates on the standard 10 cm ? 10 cm GEM prototype", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2016, หน้า 876-883
2016 exPhannee Saengkaew, exSakuntam Sanorpim, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKulthawat Cheewajaroen, exChadet Yenchai, exDecho Thong-aram, exVisittapong Yordsri, exChanchana Thanachayanont, exNoppadon Nuntawong, "Impact of precursor purity on optical properties and radiation detection of CsI:Tl scintillators", Applied Physic A, ปีที่ 122, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016, หน้า 1-7
2016 exSoradech, S., inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTangsatirapakdee, S., exPanaphong, K., exManchun, S., exThubthimthed, S., "Radical scavenging, antioxidant and melanogenesis stimulating activities of diiferent species of rice (Oryza sativa L.) extracts for hair treatment formulation", Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 92-95
2016 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSitthiphong Soradech, "Investigation of DPPH Radical Scavenging, Antioxidant and MelanogenesisStimulating Activities of Various Pigment Extracts from Thai Herbal Plants.", Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 392-399
2016 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอัญชุลี คชชา , inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "DNA FINGERPRINTS OF SESAME VARIETIES DEVELOPED BY THE KASETSART UNIVERSITY SESAME BREEDING PROGRAM, THAILAND", Academy of Agriculture Journal , ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, กันยายน 2016, หน้า 76-79
2016 exBenchawan Rungsimaphorn, exBudsaba Rerkamnuaychoke, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Establishment of Dose?response Curves for Dicentrics and Premature Chromosome Condensation for Radiological Emergency Preparedness in Thailand", Genome Integrity, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016
2016 exDefurne, M, exMazouz, M, exAhmed, Z, exAlbataineh, H, exAllada, K, exAniol, KA, exBellini, V, exBenali, M, exBoeglin, W, exBertin, P, exBrossard, M, exCamsonne, A, exCanan, M, exChandavar, S, exChen, C, exChen, JP, exde Jager, CW, exde Leo, R, exDesnault, C, exDeur, A, exEl Fassi, L, exEnt, R, exFlay, D, exFriend, M, exFuchey, E, exFrullani, S, exGaribaldi, F, exGaskell, D, exGiusa, A, exGlamazdin, O, exGolge, S, exGomez, J, exHansen, O, exHiginbotham, D, exHolmstrom, T, exHorn, T, exHuang, J, exHuang, M, exHuber, GM, exHyde, CE, exIqbal, S, exItard, F, exKang, H, exKang, H, exKelleher, A, exKeppel, C, exKoirala, S, exKorover, I, exLeRose, JJ, exLindgren, R, exLong, E, exMagne, M, exMammei, J, exMargaziotis, DJ, exMarkowitz, P, exJimenez-Arguello, AM, exMeddi, F, exMeekins, D, exMichaels, R, exMihovilovic, M, exMuangma, N, exCamacho, CM, exNadel-Turonski, P, exNuruzzaman, N, exParemuzyan, R, exPuckett, A, exPunjabi, V, exQiang, Y, exRakhman, A, exRashad, MNH, exRiordan, S, exRoche, J, exRusso, G, exSabatie, F, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exSaha, A, exSawatzky, B, exSelvy, L, exShahinyan, A, exSirca, S, exSolvignon, P, exSperduto, ML, exSubedi, R, exSulkosky, V, exSutera, C, exTobias, WA, exUrciuoli, GM, exWang, D, exWojtsekhowski, B, exYao, H, exYe, Z, exZana, L, exZhan, X, exZhang, J, exZhao, B, exZhao, Z, exZheng, X, exZhu, P, "Rosenbluth Separation of the pi(0) Electroproduction Cross Section", PHYSICAL REVIEW LETTERS, ปีที่ 117, ฉบับที่ 26, ธันวาคม 2016
2016 exRungsimaphorn, B., exRerkamnuaychoke, B., inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Establishment of dose-response curves for dicentrics premature chromosome condensation for radiological emergency preparedness in thailand", Genome Integrity, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 1-4
Publish Year National Journal 3
2016 exธิดารัตน์ เทพนารินทร์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการออกดอกของสบู่ดำ 6 สายพันธุ์", วารสาร มทร. อีสาน (RMUTI Journal), ปีที่ -, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 64-75
2016 exวรุณยุพา จุ้ดศรี, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, ex ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ , exวิชัย ภูริปํญญวานิช, "การปรับปรุงพันธุ์เฟื่องฟ้าพันธุ์สาวิตรีโดยการใช้รังสีแกมมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 429-440
2016 exสุทธาสินี ปิ่นทอง, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exวิชัย ภูริปัญญวานิช, "การปรับปรุงพันธุ์ไทรย้อยใบทู่และไทรย้อยใบแหลมโดยการใช้รังสีแกมมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 441-451

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2016 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exกีรติกานต์ นิลยอง, exเอกชัย วิมลมาลา, exณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, "Manufacturing of Neutron Shield Sheet from Wood-Natural Rubber Composite", GRRF 2016 - Global Rubber Research Fair 2016, 9 - 11 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exWaraporn Putthumrong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "The use of soypex100 to increase efficiency of paraffin mixed with boron oxide for neutron shielding neutron", I-KUSTARS , 2 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exSuwadee Sripriprem, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "The study of using solid neutron converters coated on a drift cathode for Gas Electron Multiplier-based Neutron Detector", I-KUSTARS, 2 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exDonruedee Toyen, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "The use of bitumen to improve performances of paraffin/boron oxide for neutron shielding", I-KUSTARS, 2 - 3 มิถุนายน 2016, ไอร์แลนด์
2016 exPiyakul Kumphiranon, exKittipong Kulasri, exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "The current status of the Gas Electron Multiplier (GEM) research at Kasetsart University, Thailand", International of Nuclear Science and Technology (INST2016), 4 - 6 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exAnawat Rittirong, exSuwadee Sripriprem, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "A calculation of relative efficiencies of a GEM-based neutron detector using different solid neutron converters", International of Nuclear Science and Technology (INST2016), 4 - 6 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMonchanok Bumrungchai , "RADIOPROTECTIVE EFFECTS OF HOMNIL RICE, RICEBERRY AND MUSER PURPLE RICE AGAINST GAMMA IRRADIATION IN HUMAN LYMPHOCYTE CELL", International Conferences : Academic & Multidisciplinary , 19 - 21 ตุลาคม 2016, Osaka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2016 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exPiyakul Kumpiranon, "Performances of Gas Electron Multiplier (GEM)-Based Neutron Detector Using Solid Neutron Converters", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15, 6 - 8 มกราคม 2016, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exกีรติกานต์ นิลยอง, exเอกชัย วิมลมาลา, exณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "สมบัติการคงรูป เชิงกล และการกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมมาของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื่อยไม้", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 (The 54th Kasetsart University Annual Conference), 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exPiyakul Kumphiranon, exThiraphat Vilaithong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) โดยการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนประเภทก๊าซ", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพัชรนันท์ ตวงหิรัญวิมล, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Performances of Grown CsI:Tl Scintillators for Gamma-ray Spectroscopy", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42, 1 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exณัฐนี จุติโรจน์ปกรณ์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว", การประชุมวิชำกำร ครั้งที่ 13 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2016]