ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2023

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

10

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2023

Publish Year International Journal 8
2023 exWorawat Poltabtim, exSaowarak Musikawan, exArkarapol Thumwong, exYasutaka Omori, exChutima Kranrod, exMasahiro Hosoda, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exShinji Tokonami, "Estimation of Ambient Dose Equivalent Rate Distribution Map Using Walking Survey Technique in Hirosaki City, Aomori, Japan", International Journal of Environmental Research and Public Health, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 2657
2023 exThanyarat Chuesaard, exPenpilai Peankid, ex Suwannee Thaworn, exAnuwat Jaradrattanapaiboon, inดร.มยุรา วีระนะ, อาจารย์, ex Kamonporn Panngom, "Different Effects of Reactive Species Generated from Chemical Donors on Seed Germination, Growth, and Chemical Contents of Oryza sativa L.", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 765-778
2023 exKanokwan Khamanek, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exDonruedee Toyen, exChittranuch Chantarot, exMonthon Yongprawat, exChakrit Saengkorakot, exArchara Phattanasub, exPiyawan Krisanangkura, exRyuta Hazama, exAnawat Rittirong, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessing tritium contamination in Thailand's rainwater: A study of environmental monitoring and nuclear surveillance", Journal of Environmental Radioactivity, ปีที่ 262, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023, หน้า 107151
2023 exArkarapol Thumwong, exJitsuna Darachai, exNuatawan Thamrongsiripak, exShinji Tokonami, exTetsuo Ishikawa, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Fruit Peel Powder as Natural Antioxidant and Reinforcing Bio-Filler in Natural Rubber Latex Gloves: Cases of Mangosteen, Pomelo and Durian", Antioxidants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023, หน้า 1119
2023 exนางสาวดลฤดี โตเย็น, exThitisorn Anekratmontre, exNuatawan Thamrongsiripak, exThiti Rungseesumran, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Comparisons of enhanced thermal neutron- and gamma-shielding properties in UHMWPE composites containing surface-treated Sm2O3 and Gd2O3 particles", Polymers for advanced technologies, ปีที่ 34, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 2394-2406
2023 exสุมิตรา อัมพะลพ, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปกรณ์ ตั้งปอง, อาจารย์, exมนตรี ชุติชัยศักดา, exMadhura Manohar, exFrancesca Wilkins, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Source identification of PM2.5 during the COVID-19 lockdown in Bangkok and the metropolitan region by ion beam analysis (IBA) and positive matrixfactorization (PMF) techniques", Atmospheric Pollution Research, ปีที่ 14, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 101814
2023 exDonruedee Toyen, exEkachai Wimolmala, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Multi-Layered Composites of Natural Rubber (NR) and Bismuth Oxide (Bi2O3) with Enhanced X-ray Shielding and Mechanical Properties", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2023, หน้า 2717
2023 exYu, N.-N., inดร.มยุรา วีระนะ, อาจารย์, exKetya, W., exSun, H.-N., exPark, G., "RNA-Seq-Based Transcriptome Analysis of Nitric Oxide Scavenging Response in Neurospora crassa", Journal of Fungi, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2023 exArkarapol Thumwong, exJitsuna Darachai, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Effects of gamma irradiation and thermal aging on mechanical and morphological properties of natural rubber latex films containing fruit peel powder", The 40th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 3 - 5 เมษายน 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 exDonruedee Toyen, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exEkachai Wimolmala, exThiti Rungseesumran, "Comparative x-ray shielding, mechanical, and morphological properties of single-layered and multi-layered Bi2O3/NR composites", The 40th International Conference of the Microscopy Society of Thailand, 3 - 5 เมษายน 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exWorawat Poltabtim, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, "Lead-free Wood/Polyvinyl Chloride (WPVC) Composites Containing Bismuth Oxide for Potential Use as X-ray Shielding Materials", The 13th SPSJ International Polymer Conference (IPC2023), 18 - 21 กรกฎาคม 2023, Hokkaido ญี่ปุ่น
2023 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exWorawat Poltabtim, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, "Development of wood/polyvinyl chloride (WPVC) composites containing bismuth oxide for X-ray protection", 5th International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2023), 14 - 15 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exDonruedee Toyen, exEkachai Wimolmala, exKasinee Hemvichian, exPattra Lertsarawut, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Effect of gadolinium oxide on neutron shielding and mechanical properties of recycled high-density polyethylene (r-HDPE) composites", 5th International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2023), 14 - 15 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2023 exChittranuch Chantarot, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exMonthon Yongprawat, exChakrit Saengkorakot, exDonruedee Toyen, "การตรวจวัดทริเทียมระดับต่ำในน้ำประปาส่วนภูมิภาคของประเทศไทยด้วยวิธีการเพิ่มความเข้มข้นด้วยไฟฟ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, exภัทรา คงกระพันธ์ุ, exเจนจิรา เทียนเงิน, exราชาวดี ศรีวงษ์, exธัญชนก ภูมิแสนโคตร, exลักษมณ สร้อยทอง, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของสีใบและปริมาณคลอโรฟิลล์ในพลูราชินีสีทอง", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2023 exสุขสาคร โกปาราเมศ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม โดยใช้สายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2023 exธาดา แขดวง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินเสถียรภาพของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวที่ปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2023 exธานินทร์ ลิ่มพันธ์, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องตรวจวัดรังสีแบบประตูสำหรับคนเดินผ่าน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2023 exเกรียงไกร หมื่นเจริญ, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีด้วยเทคโนโลยี LoRaWAN เพื่อความปลอดภัยทางด้านรังสี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2023]