ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2023

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

2

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2023 exWorawat Poltabtim, exSaowarak Musikawan, exArkarapol Thumwong, exYasutaka Omori, exChutima Kranrod, exMasahiro Hosoda, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exShinji Tokonami, "Estimation of Ambient Dose Equivalent Rate Distribution Map Using Walking Survey Technique in Hirosaki City, Aomori, Japan", International Journal of Environmental Research and Public Health, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 2657
2023 exThanyarat Chuesaard, exPenpilai Peankid, ex Suwannee Thaworn, exAnuwat Jaradrattanapaiboon, inดร.มยุรา วีระนะ, อาจารย์, ex Kamonporn Panngom, "Different Effects of Reactive Species Generated from Chemical Donors on Seed Germination, Growth, and Chemical Contents of Oryza sativa L.", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 765-778
2023 exKanokwan Khamanek, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exDonruedee Toyen, exChittranuch Chantarot, exMonthon Yongprawat, exChakrit Saengkorakot, exArchara Phattanasub, exPiyawan Krisanangkura, exRyuta Hazama, exAnawat Rittirong, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessing tritium contamination in Thailand's rainwater: A study of environmental monitoring and nuclear surveillance", Journal of Environmental Radioactivity, ปีที่ 262, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2023, หน้า 107151

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2023]