ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2018

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2018

Publish Year International Journal 11
2018 exDonruedee Toyen, exAnawat Rittirong, exWorawat Poltabtim, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Flexible, lead-free, gamma-shielding materials based on natural rubber/metal oxide composites", Iranian Polymer Journal, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 27, มกราคม 2018, หน้า 33-41
2018 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exEndu Phonchanthuek, exKamonkhuan Prasandee, "Determination Using Gamma Spectroscopy of Natural Radionuclide Activity Concentrations and Annual Committed Effective Doses in Selected Thai Medicinal Plants", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 821-831
2018 exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Gains, Uniformity and Signal Sharing in XY Readouts of the 10cm x10cm Gas Electron Multiplier (GEM) Detector", Journal of Physical Science, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 121-132
2018 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exธิดารัตน์ น้อยรักษา, exProf. Kazuo Miyashita, "Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative activity of brown seaweed, Sargassum oligocystum", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 101-111
2018 exKanokporn Noy Rithidecha, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontree Tungjai, exJangiam, W., exHonikel, L., ex Whorton, E.B., "Persistent depletion of plasma gelsolin (pGSN) after exposure of mice to heavy silicon ions", Life Sciences in Space Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 83-90
2018 exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Quantification of aluminum and heavy metal contents in cooked rice samples from Thailand markets using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP?MS) and potential health risk assessment", Emirates Journal of Food and Agriculture, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 372-380
2018 exWorawat Poltabtim, exEkachai Wimolmala, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Properties of lead-free gamma-ray shielding materials from metal oxide/EPDM rubber composites", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 153, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 1-9
2018 exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Comparative measurement of metal contents in raw and cooked rice samples prepared in different rice cookers using SR-XRF and health risk assessment", Journal of Food Measurement and Characterization, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 2801-2808
2018 exมยุรี ลิมติยะโยธิน, exชุติภรณ์ โตศรี, inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Effects of acute gamma irradiation on in vitro culture of Exacum affine Balf.f. ex Regel", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 121-124
2018 exJangiam, W, exUdomtanakunchai, C, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTungjai, M, exHonikel, L, exGordon, CR, exRithidech, KN, "Late Effects of Low-Dose Radiation on the Bone Marrow, Lung, and Testis Collected From the Same Exposed BALB/cJ Mice", DOSE-RESPONSE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018
2018 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exPhonchanthuek, E., exPrasandee, K., "Soil-to-plant transfer factors of natural radionuclides (226Ra and 40K) in selected Thai medicinal plants", Journal of Environmental Radioactivity, ปีที่ 184-185, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 1-5
Publish Year National Journal 3
2018 exศรัญญู ถนิมลักษณ์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอนันต์ พิริยะภัทรกิจ, "การชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมพนันธุ์กลายโดยการฉายรังสีแกมมา", Thai Journal of Science and Technology , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 48-57
2018 exสุพิชชา สิทธินิสัยสุข, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exณัฐพงค์ จันจุฬา, "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 158-168
2018 exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การใช้รังสีแกมมาเหนี่ยวนนำให้กลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงสับปะรดสี “Tillandsia cyanea”", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 983-990

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exรศ. เอกชัย วิมลมาลา, "Utilization of natural and synthetic rubbers in radiation shielding applications", 4th Thailand-Japan RubberSymposium, 6 - 7 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2018 exนางสาว ดลฤดี โตเย็น, exรศ. เอกชัย วิมลมาลา, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "กระบวนการขึ้นรูป สมบัติเชิงกล และสมบัติการกําบังอนุภาคนิวตรอน ของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 9 มีนาคม 2018, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2018 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exภุมรินทร์ เฟื่องเพชร, "การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มจำนวนฝักต่อต้นในข้าวโพดไร่", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7, 2 - 3 สิงหาคม 2018, อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2018 inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณวิภา นามสุวรรณ, "การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร เพื่อตรวจวัดระดับครีอะตินีนในปัสสาวะ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 9 มีนาคม 2018, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2018]