ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2006

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 3
2006 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effects of low-dose gamma radiation on DNA damage, chromosomal aberration and expression of repair genes in human blood cells", International Journal of Hygiene and Environmental Health, กรกฎาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.ชบา จำปาทอง, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Detection of Quality Protein Maize (QPM) using Simple Sequence Repeat (SSR) Markers and Analysis of Tryptophan Content in Endosperm.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 768-774
2006 exPongchawee, K.a., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Factors affecting the protoplast isolation and culture of Anubias nana Engler", International Journal of Botany , ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2006, หน้า 193-200
Publish Year National Journal 5
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Effects of gamma radiation on azuki bean weevil, Callosobruchus chinensis (L.)", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 39, ฉบับที่ -, กันยายน 2006, หน้า 206-215
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Feasibility study on insect pests affecting the growing of naturally colored cotton comparing with white cotton in Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 39, ฉบับที่ -, กันยายน 2006, หน้า 594-600
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Stomatal size, stomatal frequency and pollen grain diameter as indirect method for identification of ploidy levels in cotton", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 39, ฉบับที่ -, กันยายน 2006, หน้า 552-559
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Evaluation for antibiosis resistance in cotton to Helicoverpa armigera larvae", Kasetsart J. ( Nat. Sci. ), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 33-38
2006 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "ศักย์ภาพการใช้แฝกในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 91-105

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Insect reistance in orchids", FNCA 2006 Mutation Breeding Workshop, 11 - 15 กันยายน 2006, Takasaki City ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 12
2006 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินผสมกากตะกอน โดยใช้เทคนิคทางนิวเคลียร์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Use of Phi057 and Phi112 Markers for QPM Selection.", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2, 9 - 11 มีนาคม 2006
2006 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2, 9 - 11 มีนาคม 2006
2006 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 28 - 30 สิงหาคม 2006
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ", การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน, 30 - 31 มีนาคม 2006
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "เมลาไนซ์เซชั่นและการทำงานของเอนไซม์ฟีนอลอ๊อกซิเดสของตัวอ่อนด้วงถั่วเหลือง, Callosobruchus chinensis, ที่ฉายรังสีแกมมา", การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พืชไร่วงศ์ถั่วเพื่อสุขภาพและความพอเพียง, 28 - 30 สิงหาคม 2006
2006 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณ Mn Fe และ Sr ในเปลือกหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900 ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์แบบกระจายพลังงาน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exกิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, "การศึกษาองค์ประกอบของดินหลังการอบที่อุณหภูมิ 200-500 องศาเซลเซียส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของไคโตซานที่ตัดพอลิเมอร์ด้วยรังสีต่อ การงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวฟ่าง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางกัลยาณี บรรจงจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชนิดปลาและนิเวศวิทยาบริเวณลุ่มน้ำสงคราม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การใช้วิธี DNA Comet Assay สำหรับตรวจสอบเมล็ดถั่วเขียว ที่ผ่านการฉายรังสีแกมมา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท. 32), 10 - 12 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ(Jatropha curcas L.) ให้ไม่ไวต่อช่วงแสงโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา", Kasetsart University Annual meeting and Exhibition Conference 2006, 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2006]