ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2014

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2014

Publish Year International Journal 7
2014 exFernandes, C., inนางสาวกมลพร มาแสวง, exTiritan, M.E., exSousa, E., exDe Lima, V., exAfonso, C., exBousbaa, H., inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPedro, M., exPinto, M.M., "New chiral derivatives of xanthones: Synthesis and investigation of enantioselectivity as inhibitors of growth of human tumor cell lines", Bioorganic and Medicinal Chemistry, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 1049-1062
2014 exD. Wang and Jefferson Lab PVDIS Collaboration, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Measurement of parity violation in electron-quark scattering", Nature, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2014, หน้า 67-70
2014 inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChayanit Jumpee, exDoonyapong Wongsawaeng, "High-temperature compatibility between liquid metal as PWR fuel gap filler and stainless steel and high-density concrete", Journal of Nuclear Materials, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 451, สิงหาคม 2014, หน้า 276-282
2014 exCosta, EV, exSousa, E, exChoosang, K, exSingh, S, exRocha, J, exLima, RT, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exAhmed, S, exVasconcelos, MH, exMontanari, CA, exPinto, MM, "Structure Based Design, Synthesis, and Evaluation of Potential Inhibitors of Steroid Sulfatase", CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY, ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, เมษายน 2014, หน้า 1033-1044
2014 inนางสาวกมลพร มาแสวง, exPedro, M., exCidade, H., exReis, R.M., exNeves, M.P., exCorrรชa, A.G., inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exBousbaa, H., exPinto, M.M., "Evaluation of 2',4'-dihydroxy-3,4,5-trimethoxychalcone as antimitotic agent that induces mitotic catastrophe in MCF-7 breast cancer cells", Toxicology Letters, ปีที่ 229, ฉบับที่ 2, กันยายน 2014, หน้า 393-401
2014 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exPechlada Rochanabanthit, "EFFECTS OF CHRONIC GAMMA IRRADIATION ON SHALLOTCHROMOSOMES (Allium ascalonicum Linn)", ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2014, หน้า 367-374
2014 inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLeila Mirsaleh Kohan, exJintana Meesungnoen, ex Sunuchakan Sanguanmith, exJean-Paul Jay-Gerin, "Effect of Temperature on the Low-Linear Energy Transfer Radiolysis of the Ceric-Cerous Sulfate Dosimeter: A Monte Carlo Simulation Study", Radiation Research, ปีที่ 181, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 495-502

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2014 exWanida Boonyarak, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Measurement of Radon-222 in Groundwater Using Ultra Low Level Liquid Scintillation Counters", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium [I-KUSTARS 2014], 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exNilanga K. Liyanage, exKondo Gnanvo, "Gas Electron Multiplier (GEM) Detector for SuperBigBite Spectrometer at Hall A, Thomas Jefferson National Lab, USA.", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium (I-KUSTARS 2014), 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exประภัสสร อินทร์สรวล, exสุพัตรา คำครองมี, "EPR study of free radicals in cotton fiber for its potential use as a fortuitous dosimeter in radiological accidents", International Nuclear Science and Technology Conference 2014, 28 - 30 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ชลธิชา เผ่าผาง, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Radionuclides in Marine Sediment along the Upper Gulf of Thailand", International Nuclear Science and Technology conference, 28 - 30 สิงหาคม 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Recent developments in GEM-based neutron detectors", International Nuclear Science and Technology Conference 2014 (INST2014), 29 - 30 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชลธิชา เผ่าผาง, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of radionuclides and heavy metals in marine sediments along the Upper Gulf of Thailand", The International Nuclear Science and Technology Conference 2014, 28 - 30 สิงหาคม 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exศานนท์ สุขสถาน, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเทียนโอเปกทูสีม่วง", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย
2014 exปวรวรรณ จีนรัตน์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดข้าวเหนียวโอเปกทู (opaque-2)โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2014]