ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2010

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2010 exCazal, C.M., exChoosang, K., exSeverino, V.G.P., exSoares, M.S., exSarria, A.L.F., exFernandes, J.B., exSilva, M.F.G.F., exVieira, P.C., inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exAlmeida, G.M., exVasconcelos, M.H., exNascimento, M.S.J., exPinto, M.M.M., "Evaluation of Effect of Triterpenes and Limonoids on Cell Growth, Cell Cycle and Apoptosis in Human Tumor Cell Lines", Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, ปีที่ 10, ฉบับที่ 10, เมษายน 2010, หน้า 769-776
2010 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exPimsiri Sudsawad, inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, "Uranium Absorption Ability of Sunflower,Vetiver and Purple Guinea Grass", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 182-190
2010 exWisessing, A, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical Characterization of the alpha-Amylase Inhibitor in Mungbeans and Its Application in Inhibiting the Growth of Callosobruchus maculatus", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 2131-2137
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokporn Noy Rithidech, exLouise Honikel, exAdam Rusek, exSanford R. Simon, "Dose-rate effects of protons on in vivo activation of nuclear factor-kappa B and cytokines in mouse bone marrow cells", Radiation and Environmental Biophysics, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 292-306
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Adsorption kinetics of carbamate pesticide in rice field soil", Environment Asia, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 20-28
2010 exKessuda Puanmanee, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exManon Sutantawong, inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, "Gamma Irradiation Effect on Guava Fruit Fly, Bactrocera correcta (Bezzi) (Diptera: Tephritidae)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, ตุลาคม - กันยายน 2010, หน้า 830-836
Publish Year National Journal 1
2010 exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, exขวัญใจ แก้วจันทร์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "ศักยภาพในการผลิตเอนไซม์กลูโคอะไมเลสและเซลลูเลสจากเชื้อผสม", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 9, กันยายน 2010, หน้า 833-842

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRithidech K, exL. Honikel, exM. Golightly1, exW. Anderson2, "Kinetics of in vivo Formation and Reduction of gammaH2AX levels in Bone Marrow Cells after Exposure of Mice to 100 MeV/n Protons", Annual meeting of Radiation Reseach Society, 25 - 29 กันยายน 2010, Maui ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRithidech, K.N, exLouise Honikel,, exElbert Whorton, "Persistent activation of nuclear factor-kappa B and expression of pro-inflammatory cytokines in bone marrow cells after exposure of mice to protons", 38th scientific assembly of the committee on space research , 18 - 25 กรกฎาคม 2010, Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 exนายสหการ มณฑลวัฒนา, exนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Identification of Irradiated Rice Noodles by Electron Spin Resonance Spectroscopy", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRithidech, K.N, exHonikel, L., , exGolightly, M, exAnderson C.W. , "Dose- rate effects of protons on the induction of genomic instability in vivo", the NASA Human Research Program Investigators' Workshop, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, Houston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Vetiver phytoremediation in Thailand", Latin America Regional Conference on the Vetiver System for Environmental Protection and Rehabilitation, 14 ตุลาคม - 16 กันยายน 2010, Santiago สาธารณรัฐชิลี
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, exนางสาวพนอ รวยสูงเนิน, exนางสาวจำนงค์ ธัญญสิทธิ์, "ACCUMULATION OF HEAVY METALS (Zn, Pb, Cd, Mn, Fe, Cr, Mg, Cu) IN PADDY FIELD SOIL AND THEIR ADSORPTION/DESORPTION PROPERTIES", International Symposium on Lowland Technology 2010, 16 - 18 กันยายน 2010, Saga, Fukuoka Prefecture ญี่ปุ่น
2010 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ศริญญา วงศ์สนิท, exนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย, exนาง สุชิน อุดมสมพร, "Determination of Gross Alpha and Beta Activities in Seawater from The Upper Gulf of Thailand using Coprecipitation technique", IRPA Regional Congress(AOCRP-3)The third Asian and Oceanic Congress on Radiation Protection, 24 - 28 พฤษภาคม 2010, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2010 exวรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตแฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย
2010 exบุญฤทธิ์ สินค้างาม, exวรรษมน มงคล, exอังคณา เพราะนิยม, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มปริมาณทริปโตแฟนด้วยยีน opaque-2 ในข้าวโพดข้าวเหนียวร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยอม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4, 17 - 19 มิถุนายน 2010, ลพบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
Publish Year International Copyrights 1
2010 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการเกษตร", พีรนุช จอมพุก, 2010

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2021 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "สูตรผสมคอนกรีตพรุนชนิดจีโอโพลิเมอร์", Kasetsart University, 2021

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2010]