ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2017

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

3

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2017

Publish Year International Journal 12
2017 exKeeratikarn Ninyong, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Potential use of NR and wood/NR composites as thermal neutronshielding materials", Polymer Testing, ปีที่ 59, ฉบับที่ C, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 336-343
2017 inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, ex Edouard Guibert, exLiping Wang, exThibault Chappuis, exHarry J. Whitlow, "Micro-PIXE study of metal loss from dental amalgam", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า ---
2017 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exPiyakul Kumphiranon, exJatechan Channuie, exThiraphat Vilaithong, "Comparisons of GEM-Based Neutron Detectors with 10B/natB-coated Cathode and Ar/CO2 (He/CO2) Gas Flow", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน 2017, หน้า 667-677
2017 exP Kumpiranon, exK Kulasri, exA. Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "The current status of the Gas Electron Multiplier (GEM) research at Kasetsart University, Thailand", Journal of physics: Conference series, ปีที่ 860, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 012019
2017 exA. Rittirong, exS. Sripreeprem, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "calculation of relative efficiencies of a GEM-based neutron detector using different solid neutron converters", IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 860 (2017), ปีที่ 105, ฉบับที่ 00, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 129-140
2017 exDonruedee Toyen, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Development of paraffin and paraffin/bitumen composites with additions of B2O3 for thermal neutron shielding applications", Journal of Nuclear Science and Technology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 871-877
2017 exChandang, P., exThongprajukaew, K., exChotimanothum, B., inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae)", Journal of Asia-Pacific Entomology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, กันยายน 2017, หน้า 1134-1139
2017 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exAnawat Rittirong, exKhem Chirapatpimol, exThiraphat Vilaithong, "Comparative Study of a GEM-based Fast Neutron Detector Using 4He/CO2 and 4He/CO2/C4H10 Gas Mixtures", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2017, หน้า 1686-1694
2017 exM. Defurne, exA. Mart? Jim?nez-Arg?ello, exZ. Ahmed, exH. Albataineh, ex K. Allada, exK.A. Aniol, exV. Bellini, exM. Benali, ex W. Boeglin, ex P. Bertin, ex M. Brossard, ex A. Camsonne, ex M. Canan, ex S. Chandavar, exC. Chen, exJ.-P. Chen, exC.W. de Jager, exR. de Leo, ex C. Desnault, exA. Deur, exL. El Fassi, exR. Ent, ex D. Flay, exM. Friend, exE. Fuchey, exS. Frullani, ex F. Garibaldi, exD. Gaskell, ex A. Giusa, exO. Glamazdin, ex S. Golge, exJ. Gomez, exO. Hansen, exD. Higinbotham, ex T. Holmstrom, ex T. Horn, exJ. Huang, ex M. Huang, exC.E. Hyde, exS. Iqbal, exF. Itard, ex H. Kang, exA. Kelleher, exC. Keppel, exS. Koirala, exI. Korover, ex J.J. LeRose, ex R. Lindgren, exE. Long, exM. Magne, ex J. Mammei, exD.J. Margaziotis, exP. Markowitz, exM. Mazouz, ex F. Meddi, ex D. Meekins, exR. Michaels, exM. Mihovilovic, exC. Mu?oz Camacho, exP. Nadel-Turonski, exN. Nuruzzaman, exR. Paremuzyan, exA. Puckett, ex V. Punjabi, exY. Qiang, exA. Rakhman, exM.N.H. Rashad, ex S. Riordan, exJ. Roche, ex G. Russo, exF. Sabati?, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, ex A. Saha, exB. Sawatzky, exL. Selvy, exA. Shahinyan, exS. Sirca, exP. Solvignon, exM.L. Sperduto, ex R. Subedi, exV. Sulkosky, ex C. Sutera, ex W.A. Tobias, exG.M. Urciuoli, exD. Wang, exB. Wojtsekhowski, exH. Yao, ex Z. Ye, ex X. Zhan, exJ. Zhang, exB. Zhao, exZ. Zhao, ex X. Zheng, exP. Zhu, "A glimpse of gluons through deeply virtual compton scattering on the proton", Nature Communications, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 1-7
2017 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exAkharawutchayanon, T., "Evaluation of vetiver grass for radiocesium absorption ability", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มกราคม 2017, หน้า 173-180
2017 exBelmouaddine, H., exShi, M., exKarsenti, P.-L., inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSanche, L., exHoude, D., "Dense ionization and subsequent non-homogeneous radical-mediated chemistry of femtosecond laser-induced low density plasma in aqueous solutions: Synthesis of colloidal gold", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 19, ฉบับที่ 11, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 7897-7909
2017 exMazouz, M, exAhmed, Z, exAlbataineh, H, exAllada, K, exAniol, KA, exBellini, V, exBenali, M, exBoeglin, W, exBertin, P, exBrossard, M, exCamsonne, A, exCanan, M, exChandavar, S, exChen, C, exChen, JP, exDefurne, M, exde Jager, CW, exde Leo, R, exDesnault, C, exDeur, A, exEl Fassi, L, exEnt, R, exFlay, D, exFriend, M, exFuchey, E, exFrullani, S, exGaribaldi, F, exGaskell, D, exGiusa, A, exGlamazdin, O, exGolge, S, exGomez, J, exHansen, O, exHiginbotham, D, exHolmstrom, T, exHorn, T, exHuang, J, exHuang, M, exHuber, GM, exHyde, CE, exIqbal, S, exItard, F, exKang, H, exKang, H, exKelleher, A, exKeppel, C, exKoirala, S, exKorover, I, exLeRose, JJ, exLindgren, R, exLong, E, exMagne, M, exMammei, J, exMargaziotis, DJ, exMarkowitz, P, exJimenez-Arguello, AM, exMeddi, F, exMeekins, D, exMichaels, R, exMihovilovic, M, exMuangma, N, exCamacho, CM, exNadel-Turonski, P, exNuruzzaman, N, exParemuzyan, R, exPuckett, A, exPunjabi, V, exQiang, Y, exRakhman, A, exRashad, MNH, exRiordan, S, exRoche, J, exRusso, G, exSabatie, F, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exSaha, A, exSawatzky, B, exSelvy, L, exShahinyan, A, exSirca, S, exSolvignon, P, exSperduto, ML, exSubedi, R, exSulkosky, V, exSutera, C, exTobias, WA, exUrciuoli, GM, exWang, D, exWojtsekhowski, B, exYao, H, exYe, Z, exZana, L, exZhan, X, exZhang, J, exZhao, B, exZhao, Z, exZheng, X, exZhu, P, "Rosenbluth Separation of the pi(0) Electroproduction Cross Section Off the Neutron", PHYSICAL REVIEW LETTERS, ปีที่ 118, ฉบับที่ 22, มิถุนายน 2017
Publish Year National Journal 1
2017 exธัญรดา มาศเสม, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติของยางธรรมชาติที่มีแกรฟีนออกไซด์เป็นสารตัวเติม", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 92-103

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2017 exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Measurement of aluminum and heavy metal contents in cooked rice using PIXE and potential health risk assessment", 23rd International Conference on Ion Beam Analysis, 8 - 13 ตุลาคม 2017, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 6
2017 exPakorn Pakaiphuek, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApichate Maneewong, "Switching Losses of Power Transistors Improvement by Electron beam Irradiation", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข(ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3, 31 มีนาคม 2017, อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 exนงนุชนาถ มณีนิล, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุชีวมวลร่วมกับการฉายรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติเชิงกลของยางคอมโพสิตสำหรับกระถางชำ", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายภุมรินทร์ เฟื่องเพชร, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมสองฝักต่อต้นจากสายพันธุ์อินเบรดไปยังลูกผสมเดี่ยว", การประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38, 25 - 27 กรกฎาคม 2017, อ.เมือง นครสวรรค์ ประเทศไทย
2017 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Plant Development and Nutrient Content in Thai Vetiver Grass under Flooded Condition", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exอนวัช ฤทธิรงค์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปริมาณโลหะ (Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) ในข้าวหุงสุกด้วยงิธี Synchrotron Radiation X-ray Fluorescence (SR-XRF)", การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 16 - 18 สิงหาคม 2017, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exน.ส.ศิริกาญจน์ เพ็ชรศิริ, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขาดน้ำที่กระตุ้นด้วยสารพีอีจีมีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพริกขี้หนูพันธุ์เทวี 60", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11, 14 - 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2017]