ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2024

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2024

Publish Year International Journal 3
2024 inดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Understanding neutron-shielding properties of self-healing poly(vinyl alcohol) hydrogels containing rare-earth oxides through simulations", Results in Physics, ปีที่ 57, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 107436
2024 exDonruedee Toyen, exEkachai Wimolmala, exKasinee Hemvichian, exPattra Lertsarawut, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Highly Efficient and Eco-Friendly Thermal-Neutron-Shielding Materials Based on Recycled High-Density Polyethylene and Gadolinium Oxide Composites", Polymers, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, เมษายน 2024, หน้า 1139
2024 exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Leaf-variegated mutations induced using gamma irradiation of Anubias minima", Journal of Applied Biology and Biotechnology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2024, หน้า 172-175

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2024 exDonruedee Toyen, exEkachai Wimolmala, exKasinee Hemvichian, exPattra Lertsarawut, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Influence of chemical surface-treatment agent on mechanical and neutron-shielding properties of recycled high-density polyethylene (r-HDPE)/gadolinium oxide (Gd2O3) composites", Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024), 26 - 27 มกราคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2024 exเบญจวรรณ รังสิมาภรณ์, exบุษบา ฤกษ์อำนวยโชค, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างเส้นกราฟการตอบสนองต่อปริมาณรังสีสำหรับความผิดปกติของโครโมโซมชนิดไดเซ็นทริก ด้วยต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 5 มีนาคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exเจษฎา จันทร์ตระกูล, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การจัดกลุ่มเฮเทอโรซีสแก่สายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่1 (S1 lines) ทีสกัดได้จากข้าวโพดลูกผสมพันธุ์การค้าด้วยตัวทดสอบ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2024]