ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2013

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 12
2013 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exSarinya Wongsanit, exYuttana Tumnoi, "Determination of gross alpha and beta activities in seawater and plankton from the Upper Gulf of Thailand", Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, ปีที่ 295, ฉบับที่ 2, มกราคม 2013
2013 exLima, RT, exSousa, D, exChoosang, K, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exPalmeira, A, exPaiva, AM, exSeca, H, exCerqueira, F, exPedro, M, exPinto, MM, exSousa, E, exVasconcelos, MH, "A POTENT THIOXANTHONE WHICH INDUCES AUTOPHAGY AND CELL DEATH IN A MELANOMA CELL LINE", ANNALS OF ONCOLOGY, ปีที่ 24, มีนาคม 2013, หน้า 26-26
2013 exD. Wang et al. (Jefferson Lab Hall A Collaboration) , inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Measurements of Parity-Violating Asymmetries in Electron-Deuteron Scattering in the Nucleon Resonance Region", Physical Review Letters, ปีที่ 111, ฉบับที่ 082501, สิงหาคม 2013
2013 exญาณิชศา จันทาพูน, exกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, "Cellular Chemo-Resistance and Radiosensitivity of Parental and Adriamycin-Selective Human Small-Cell Lung Cancer Cell Lines", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 424-433
2013 exKanokporn Noy Rithidecha, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLouise M. Honikela, exMontree Tungjai, exMarc Golightly, exElbert B. Whorton, "Effects of 100 MeV protons delivered at 0.5 or 1 cGy per minute on the in vivo induction of early and delayed chromosomal damage", Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis., ปีที่ 756, ฉบับที่ 1-2, มิถุนายน - สิงหาคม 2013, หน้า 127-140
2013 exPattamapitoon, T., inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exChunkao, K., "Nature of solar radiation as encouraged to produce an increment of dissolved oxygen and hydrogen peroxide in oxidation ponds for community wastewater treatment at h.m.the king's LERD project site in phetchaburi province, Thailand", Modern Applied Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2013, หน้า 26-41
2013 exNoithong, P., inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exNaemchanthara, K., "Color change of spodumene gemstone by electron beam irradiation", Advanced Materials Research, ปีที่ 770, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 370-373
2013 exSaengkul, C., inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exPachana, K., exSawangwong, P., "137Cs adsorption and desorption on marine sediments from the upper Gulf of Thailand", Advanced Materials Research, ปีที่ 770, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 339-342
2013 exนายอนุชา เมฆอรุณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exนางบังอร ธรรมสามิสรณ์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Development of A, B and R Lines by Gamma Irradiation forHybrid Rice", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 675-683
2013 exCazal, CM, exChoosang, K, exSeverino, VGP, exFernandes, JB, exda Silva, MFGF, exVieira, PC, exNascimento, MSJ, exAlmeida, GM, exVasconcelos, MH, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exPinto, MMM, "Natural Compounds with Cell Growth Inhibitory Activity in Human Tumor Cell Lines", ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2013, หน้า 1582-1589
2013 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exจุฑารัตน์ เสียงกุล, exพิชาญ สว่างวงศ์, "Effect of sediment characteristics on sorption of 137Cs at the sediment-water interface", IOSR Journal Of Environmental Science, Toxicology And Food Technology (IOSR-JESTFT), ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 122-125
2013 inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Nature of Solar Radiation as Encouraged to Produce an Increment of Dissolved Oxygen and Hydrogen Peroxide in Oxidation Ponds forCommunity Wastewater Treatment at H.M.The King’s LERD Project Site in Phetchaburi Province, Thailand", Modern Applied Sciecne, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2013, หน้า 26-41
Publish Year National Journal 4
2013 exศิริกุล โตขำ, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยา Adriamycin จากสารสกัดเอทานอลของสาหร่ายสกุล Sargassum", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 7, ฉบับที่ S1, ตุลาคม 2013, หน้า 81-91
2013 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exน.ส.คนึงขวัญ วิชชุตเวส, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของใบมันเทศประดับ", Agricultural Science Journal, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 191-200
2013 exดวงจิต โตไทยะ, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การชักนำให้หงส์เหินกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ", Agriculture Science Journal (วิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 259-268
2013 exปิยธิดา แร่ทอง, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "การใช้รังสีแกมมาชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมข้ามชนิด", Agricultural Science Journal (วิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 309-318

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2013 exChutarat Saengkul, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exKatavut Pachana, exPichan Sawangwong1, "137Cs Adsorption and Desorption on Marine Sediments from the Upper Gulf of Thailand", International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exPannipa Noithong, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exKittisakchai Naemchanthara , "Color Change of Spodumene Gemstone by Electron Beam Irradiation", International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exS. SANOH, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "The distribution of some heavy metals in rice, sunflower and vetiver grass", 13th International Symposium of Soil and Plant Analysis, 9 - 12 เมษายน 2013, Quenstown นิวซีแลนด์
2013 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exKazuo Miyashita, "Cytotoxic activity of brown seaweed lipids against adriamycin-resistant human small cell lung carcinoma cell line", the 21st international seaweed symposium, 22 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2013, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHakim Belmouaddine, exHicham Berrougui, exAbdelouahed Khalil, exDaniel Houde, exJean-Paul Jay-Gerin, "A comparison of the kinetics of low-density lipoprotein oxidation induced by gamma-radiation and femtosecond laser pulse filamentation", 15th Photonics North Conference, 3 มิถุนายน 2013 - 5 มิถุนายน 2014, Ottawa แคนาดา
Publish Year National Conference 5
2013 exนางสาวศิริกุล โตขำ, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กที่ดื้อยาจากสารสกัดของสาหร่ายสกุล Sargassum", การประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 6, 27 - 30 มีนาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exนางสาวปาริชาติ บุญชู, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF IRRADIATION IN CHICKEN MEAT BY GAS CHROMATOGRAPHY – MASS SPECTROMETRY (GC-MS)", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand, 21 ตุลาคม 2013 - 23 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exปิยวรรณ ศรีกงพาน, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การเทียบมาตรฐานสำหรับการวัดรังสีแอลฟาและบีตาจากนิวไคลด์ลูกในสารรังสีมาตรฐานเรเดียม-226 ด้วยเครื่องนับการเปล่งแสงวับแบบของเหลวระดับต่ำมาก", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2013, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exธาราชินี อนันตคุณูปกร, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมสาหรับการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมแอลฟาและบีตาในน้าทะเลด้วยเครื่องนับการเปล่งแสงวับแบบของเหลวระดับต่า", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTungjai, M, exHonikel, L, exRithidech, K. N, "Reduction of Radiation-induced Toxic Effects by Apigenin Given to Mice after Irradiation", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.ครั้งที่ 13, 16 - 18 ตุลาคม 2013, หัวหิน ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2013]