ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2011

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 4
2011 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exSarattana Sanoh, "Phytoextraction of Zinc, Cadmium and Lead from Contaminated Soil by Vetiver Grass", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 603-612
2011 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exPachara Cheuchart, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Improved Tryptophan Content in Maize with Opaque-2 gene Using Marker Assisted Selection (MAS) in Backcross and Selfing Generations", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 666-674
2011 exWipaporn Sawangmee, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exShinji Kikuchi, "Effects of Gamma-ray Irradiation in Plant Morphology of Interspecific Hybrids between Torenia fournieri and Torenia baillonii", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 803-810
2011 exSinkangam, B, exStamp, P, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exMongkol, W, exPorniyom, A, exDang, NC, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Integration of Quality Protein in Waxy Maize by Means of Simple Sequence Repeat Markers", CROP SCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2499-2504
Publish Year National Journal 1
2011 exนายโสวุฒิ ทองประจวบโชค, exนางดารุณี พีขุนทด, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการขับถ่ายไอโอดีน-131 ทางปัสสาวะของผู้ปฏิบัติงานรังสี", วารสารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2011

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2011 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสุชิน อุดมสมพร, exรชตินทร์ สัมมาประสิทธิ์, "DETECTION OF IRRADIATED RICE NOODLES BY THERMOLUMINESCENCE TECHNIQUE", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจำนงค์ ธัญญสิทธิ์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Inhibition of canker disease from Xanthomonas campestris pv. Citri in lemon leaf by Gelonium multiflora extract", The International Symposium on Medicinal and Aromatic plants, 15 - 18 ธันวาคม 2011, อำเภแมอง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exT. Rattanawongwiboon, exR. Puingam, "Nuclear technology for vetiver variety improvement: Gamma radiosensitivity studies", The Fifth International Conference on Vetiver, 28 - 30 ตุลาคม 2011, Lucknow สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, exพิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในกากเมล็ดสบู่ดำด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 12, 6 - 7 กรกฎาคม 2011
2011 exคเนศ ตั้งสุริยานนท์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันด้วยไซโตพลาสมิกและจีนีติกซ์ในข้าวโพด", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 26 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายประชา ตรีอินทอง, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมโดยใช้ลักษณะเพศผู้เป็นหมัน", การประชุมวิขาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน", 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2011]