ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2007

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

2

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 7
2007 exKanchanaree Pongchawee, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Protoplast Isolation and Culture of Aquatic Plant Cryptocoryne wendtii De Wit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 300-310
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Population Ecology of Some Important Palm Species in Phetchabun Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 414-419
2007 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "Combining Ability of Inbred Lines Derived from Quality Protein Maize Populations", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 433-441
2007 exIttipon Bannakan, inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of ?-amylase Inhibitor on Mungbean Weevil, Callosobruchus maculatus, in vivo and in vitro and on Barley Malt ?-amylase in vitro", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 451-460
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exJompuk, P., exChusreeaeom, K., exTaychasinpitak, T., "Effects of chronic gamma irradiation on adventitious plantlet formation of Saintpaulia ionantha (African violet) detached leaves", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 414-419
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exธนิตา ถินนอก, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, "Effects of Acute Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Regeneration and Mutation from Leaf Cuttings of African Violet(Saintpaulia ionantha)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 633-640
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Chronic Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Formation of Saintpaulia Ionantha (African Violet) Detached Leaves", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 414-419
Publish Year National Journal 3
2007 exสิริกร อนันเต่า, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exพิชิต พงษ์สกุล, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการดูดซึมโลหะหนักจากดินเหมืองแร่สังกะสีของแฝกสี่แหล่งพันธุ์", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 60-71
2007 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล, exนายทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, "Anticancer Activity of Bovine Testis Extract", The Thai Journal of Pharmacoceutical Science, ปีที่ 31, ธันวาคม 2007, หน้า 82-82
2007 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Vetiver in Thailand: General Aspects and Basic Studies ", KU Science Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1*3, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 12-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 6
2007 inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ กลิ่นละออง, "ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อต่อลักษณะใบและการเติบโตของบัวหลวง (Nelumbo nuciffera Gaertn.).", The Proceeding of IWGS Annual Symposium 2007, 19 - 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาต่อกิจกรรมของสารยับยั้งทริปซินในเมล็ดสบู่ดำ", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การสกัดและทดสอบเบื้องต้นของสารสำคัญจากต้นขันทองพยาบาท", การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติพืชสมุนไพรและพืชหอม, 15 - 18 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Chronic Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Formation of Saintpaulia ionantha (African Violet) Detached Leaves", International workshop on ornamental plants, 8 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exธนิตา ถินนอก, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, "Induction of Mutations in African Violet (Saintpaulia ionantha) by Gamma Radiation", International workshop on ornamental plants, 8 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในข้าวโพดด้วยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2007]