ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2020

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

3

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2020

Publish Year International Journal 11
2020 exM. Benali, exC. Desnault, exM. Mazouz, exZ. Ahmed, exH. Albataineh, exK. Allada, exK. A. Aniol, exV. Bellini, exW. Boeglin, exP. Bertin, exM. Brossard, exA. Camsonne, exM. Canan, exS. Chandavar, exC. Chen, exJ.-P. Chen, exM. Defurne, exC. W. de Jager, exR. de Leo, exA. Deur, exL. El Fassi, exR. Ent, exD. Flay, exM. Friend, exE. Fuchey, exS. Frullani, exF. Garibaldi, exD. Gaskell, exA. Giusa, exO. Glamazdin, exS. Golge, exJ. Gomez, exO. Hansen, exD. Higinbotham, exT. Holmstrom, exT. Horn, exJ. Huang, exM. Huang, exG. M. Huber, exC. E. Hyde, exS. Iqbal, exF. Itard, exHo. Kang, exHy. Kang, exA. Kelleher, exC. Keppel, exS. Koirala, exI. Korover, exJ. J. LeRose, exR. Lindgren, exE. Long, exM. Magne, exJ. Mammei, exD. J. Margaziotis, exP. Markowitz, exA. Mart? Jim?nez-Arg?ello, exF. Meddi, exD. Meekins, exR. Michaels, exM. Mihovilovic, exN. Muangma, exC. Mu?oz Camacho, exP. Nadel-Turonski, exN. Nuruzzaman, exR. Paremuzyan, exR. Pomatsalyuk, exA. Puckett, exV. Punjabi, exY. Qiang, exA. Rakhman, exM. N. H. Rashad, exS. Riordan, exJ. Roche, exG. Russo, exF. Sabati?, exA. Saha, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exB. Sawatzky, exL. Selvy, exA. Shahinyan, exS. Sirca, exP. Solvignon, exM. L. Sperduto, exR. Subedi, exV. Sulkosky, exC. Sutera, exW. A. Tobias, exG. M. Urciuoli, exD. Wang, exB. Wojtsekhowski, exH. Yao, exZ. Ye, exL. Zana, exX. Zhan, exJ. Zhang, exB. Zhao, exZ. Zhao, exX. Zheng, exP. Zhu, "Deeply virtual Compton scattering off the neutron", Nature Physics, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 191-198
2020 exPinyapach Tiamduangtawan, exEkachai Wimolmala, inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Effects of Sm2O3 and Gd2O3 in poly (vinyl alcohol) hydrogels for potential use as self-healing thermal neutron shielding materials", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-9
2020 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exPeter Stamp, "Combining three grain mutants for improved-quality sweet corn", Agricultural and Environmental Letters, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า e20010-1-5
2020 inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Inducing genetic diversity of Anubias nana using gamma rays", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 85-90
2020 inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, exดร.วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์, exดร.สุวิมล สืบค้า, exนายณัฐพล วิริยะธนากร, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exนายอมต ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDr.Tamara Hendrickson, exศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์, "Anticodon-binding domain swapping in a nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activity", Proteins: Structure, Function and Bioinformatics, ปีที่ 88, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1133-1142
2020 exจีระศักดิ์ สมบุญ, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์, exสมเกียรติ ห้วยจันทึก, inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In vivo uptake and localization of 99mTc-pertechnetate in pigs using single-photon emission computed tomography", agriculture and natural resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 339-342
2020 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Selection of vetiver grass based on growth and nutrient content under saline water irrigation and waterlogging prior to mutagenesis", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 229-235
2020 exPinyapach Tiamduangtawan, exChattanachporn Kamkaew, exSaranya Kuntonwatchara, exEkachai Wimolmala, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Comparative mechanical, self-healing, and gamma attenuation properties of PVA hydrogels containing either nano- or micro-sized Bi2O3 for use as gamma-shielding materials", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 177, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 109164-1-10
2020 exPipatpong Chundang, exKarun Thongprajukaew, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exBanthari Chotimanothum, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Improving the nutritive value of mulberry leaves, Morus spp. (Rosales: Moraceae) for silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) using gamma irradiation", JOURNAL OF RADIATION RESEARCH AND APPLIED SCIENCES, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, กันยายน 2020, หน้า 629-641
2020 exBudsaraphorn Moonlek, exEkachai Wimolmala, exTeerasak Markpin, exNarongrit Sombatsompop, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Enhancing electromagnetic interference shielding effectiveness for radiation vulcanized natural rubber latex composites containing multiwalled carbon nanotubes and silk textile", Polymer Composites, ปีที่ 41, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 3996-4009
2020 exชฎาพร อินเปลี่ยน, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exPeter Stamp, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Improved sugar content in a sweet corn grain mutant with high quality protein and anthocyanin", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 553-558
Publish Year National Journal 2
2020 exNutkamol Masepan, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Selecting Temperature for Screening Heat Tolerance in Tavee 60 Chili Seedlings", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 63-73
2020 exสุธาสินี สิงห์อูป, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาประชากรชักนำการเกิดแฮพลอยด์ของข้าวโพดเขตร้อน", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 176-186

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2020]