ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2019

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2019

Publish Year International Journal 17
2019 exWarittha Thongkham, exCharoenporn Lertsatitthanakorn, exKanpitcha Jiramitmongkon, exKittipong Tantisantisom, exThitikorn Boonkoom, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitiphat Sinthiptharakoon, exAnnop Klamchuen, exMonrudee Liangruksa, exPaisan Khanchaitit, "Self-Assembled Three-Dimensional Bi2Te3 Nanowire–PEDOT:PSS Hybrid Nanofilm Network for Ubiquitous Thermoelectrics", Applied Materials & Interfaces , ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2019, หน้า 6624-6633
2019 exWarittha Thongkham, exCharoenporn Lertsatitthanakorn, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanpitcha Jiramitmongkon, exPaisan Khanchaitit, exMonrudee Liangruksa, "Conductive nanofilm/melamine foam hybrid thermoelectric as a thermal insulator generating electricity: theoretical analysis and development", Journal of Materials Science, ปีที่ 54, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2019, หน้า 8187-8201
2019 exThongkham, W, exLertsatitthanakorn, C, exJiramitmongkon, K, exTantisantisom, K, exBoonkoom, T, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSinthiptharakoon, K, exKlamchuen, A, exLiangruksa, M, exKhanchaitit, P, "Self-Assembled Three-Dimensional Bi2Te3 Nanowire-PEDOT:PSS Hybrid Nanofilm Network for Ubiquitous Thermoelectrics", ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 6624-6633
2019 ex Donruedee Toyen, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, exTeerasak Markpin, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Sm2O3/UHMWPE composites for radiation shielding applications: Mechanical and dielectric properties under gamma irradiation and thermal neutron shielding", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-8
2019 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHarry J. Whitlow, exHenry Udeogu, exArmin B. De Vera, exNaresh Deoli, "Investigation of mercury pathways from dental amalgam by micro-PIXE", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, ปีที่ 450, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, หน้า 347-352
2019 exBudsaraphorn Moonlek, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Mechanical and electrical properties of radiation-vulcanized natural rubber latex with waste eggshell powder as bio-fillers", Radiation Effects and Defects in Solids, ปีที่ 174, ฉบับที่ 5-6, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 452-466
2019 exWorawat Poltabtim, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Assessment of Activity Concentrations and Their Associated Radiological Health Risks in Commercial Infant Formulas in Thailand", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 778-786
2019 exWorawat Poltabtim, exDonruedee Toyen, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Comparative neutron-shielding properties of metal oxide/HDPE composites using a Monte Carlo Code of PHITS", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 526, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 012013
2019 exP Lim-aroon, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Manufacturing process and properties of lead-free natural rubber sponge for use in X-ray and gamma ray shielding applications", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , ปีที่ 526, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 012015
2019 exKeeratikarn Ninyong, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Properties of natural rubber (NR) and wood/NR composites as gamma shielding materials", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 526, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 012038
2019 exชุติภรณ์ โตศรี, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมยุรี ลิมติยะโยธิน, inนางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "Comparative effect of high energy electron beam and 137Cs gamma ray on survival, growth and chlorophyll content in curcuma hybrid ‘Laddawan’ and determine proper dose for mutations breeding", Emirates Journal of Food and Agriculture, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 321-327
2019 exPinyapach Tiamduangtawan, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Environmental-friendly synthesis of reduced graphene oxide (rGO) using gamma irradiation", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1285, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 1-8
2019 exA. Rittirong, exP. Noithong, exR. Hazama, exY. Sakuma, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Determination of tritium levels in tap waters collected from various regions in Thailand using liquid scintillation counting", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1285, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 012021-1-7
2019 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of gamma irradiation on lipid peroxidation, survival and growth of turmeric in vitro culture", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1285, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 1-012003-7-012003
2019 exPathcharanan Tuanghirunwimol, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of radiation imaging system for nutrient distribution in sapling", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1285, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 1-5
2019 inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPurit Quinram, exChutima Kranrod, "Analysis of radiological hazards from surface soils in Khong Chiam and Sirinthon districts, Ubon Ratchathani province", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1285, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 1-7
2019 exPurit Quinram, inนายมานิตย์ จิตรภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนิศ รัตนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChutima Kranrod, "Risk assessment to natural radiation exposure from soil samples in the Jasmine rice cultivated area, Roi Et province, Thailand", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1285, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019, หน้า 1-7

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2019 exGunyarat Wicha, exKanyapuk Intharaprasit, exEkachai Wimolmala, exTeerasak Markpin, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Effects of post-gamma irradiation on swelling and mechanical properties of gamma vulcanized natural rubber latex (GVNRL) films", The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 16 - 17 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Comparative X-ray shielding properties of bismuth oxide/natural rubber composites using a Monte Carlo code of PHITS", The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 16 - 17 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Determination of radioactivities in gamma vulcanized natural rubber latex (GVNRL) for the assessment of radiological safety", The 2nd International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 16 - 17 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exRogan PK, exShirley B, exLi Y, exGuogyte K, exSevriukova O, exNgoc Duy P, exMoquet J, exAinsbury E, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exWilkins R, exNorton F, exKnoll J, "Determination of Radiation Exposure Levels by Fully Automated Dicentric Chromosome Analysis: Results from IAEA MEDBIODOSE (CRP E35010) Inter-Laboratory Comparison", International Congress of Radiation Research (ICRR), 25 สิงหาคม 2019 - 29 กันยายน 2020, Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2019 inดร.ชนิศ รัตนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of external gamma radiation dose rate for personnel and students in the area of Kasetsart university, Thailand", International Nuclear Science and Technology Conference 2019, 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2019 exปาริชาติ ชะอุ่ม, inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , 15 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2019, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, inนายโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "สายพันธุ์แท้ข้าวโพดไร่ 'Ki61' และ 'ki 62' สำหรับการผลิตข้าวโพดไร่ลูกผสมเดี่ยว 'Suwan 5720'และ 'Suwan 5821'เพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทาน", การประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 27 - 29 สิงหาคม 2019, อ.เมือง ลพบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2019]