ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2015

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

2

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2015

Publish Year International Journal 9
2015 exKondo Gnanvo, exNilanga Liyanage, exVladimir Nelbuyin, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exSeth Sacher, exBogdan Wojtsekhowski, "Large size GEM for Super Bigbite Spectrometer (SBS) polarimeter for Hall A 12 GeV program at JLab", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, ปีที่ 782, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 77-86
2015 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Recent developments in GEM-based neutron detectors", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 611, พฤษภาคม 2015, หน้า 012016
2015 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exP Insuan, exS Khamkhrongmee, "EPR study of free radicals in cotton fiber for its potential use as a fortuitous dosimeter in radiological accidents", Journal of Physics: Conference Series , ปีที่ 611, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 012012
2015 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exชลธิชา เผ่าผาง, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of radionuclides and heavy metals in marine sediments along the Upper Gulf of Thailand", Journal of Physics: Conference Series , ปีที่ 611, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 012023
2015 exD. Wang, et al., inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Measurement of parity-violating asymmetry in electron-deuteron inelastic scattering", Physical Review C, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 015506
2015 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exNilanga Liyanage, "Q2 Measurement and Challenges in PREX", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 277-287
2015 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exN. Liyanage, "Precision determination of electron scattering angle by differential nuclear recoil energy method", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, ปีที่ 802, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 26-30
2015 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokporn Noy Rithidech, exLouise M. Honikel, exMontree Tungjai, exWitawat Jangiama, exElbert B. Whortone, "Late-occurring chromosome aberrations and global DNA methylationin hematopoietic stem/progenitor cells of CBA/CaJ mice exposed to silicon (28Si) ions", Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, ปีที่ 781, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 22-31
2015 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Comparative Growth and Distribution of Zn, Cd and Pb in Rice,Vetiver and Sunflower Grown in Contaminated Soils", Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49 : 1 - 13 (2015), ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-13
Publish Year National Journal 1
2015 exกมลทิพย์ แสนสม, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 239-251

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2015 inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, exผศ.สุวิทย์ ปุณณชัยยะ, exดร.สมบูรณ์ รัศมี, "การใช้MCNPเพื่อพิสูจน์จุดในภาพถ่ายเอกเรย์โดยแผ่นบันทึกภาพ", The 8th AMC and the 32nd MST Annual Conference 28-30 January 2015, Nakhon Pathom, Thailand, 28 - 30 มกราคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exBenchawan Rungsimaphorn, exBudsaba Rerkamnuaychoke, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Preparedness for Radiological Emergency in Thailand: Establishment of Dose-Response Curves for Dicentrics and PCC Rings", BUU2015, 10 - 12 กรกฎาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exAnawat Rittirong, exPiyakul Kumphiranon, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Performances of the Gas Electron Multiplier (GEM) detector in gamma detection from Am-241", I-KUSTARS, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exKittipong Kulasri, exPiyakul Kumpiranon, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Performances of GEM Gas Electron Multiplier in Beta detection from Sr-90", I-KUSTARS, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สิรินธร วารินทร์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Effects of Gamma irradiation on in vitro Culture of vetiver", The 6th International Conference on Vetiver (ICV6), 5 - 8 พฤษภาคม 2015, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 3
2015 exชวลิต จริงจิตร, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมโดยใช้ลักษณะสองฝักต่อต้น", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 5 - 7 สิงหาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exกิตติพงษ์ กุลาศรี, exปิยะกุล คัมภิรานนท์, exอนวัช ฤทธิรงค์, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวัดรังสีแกมมาและรังสีเบต้าด้วยหัววัดรังสี Gas Electron Multiplier (GEM)", การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 “...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) , 14 - 15 กันยายน 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 exนายปฐมะ ตั้งประดิษฐ์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในต้นกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้โคลชิซิน ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2015]