Expertise Cloud

1ตำบล1มหาวิทยาลัยartificial nestsBig DataconservationData AnalyticsData Sciencegamma radiationgrowthHealthHornbillsmutantnest boxesornamental sweet potatosurvivalU2Tกรมส่งเสริมการเกษตรการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันการซื้อการถดถอยพหคุูณการถดถอยพหุคูณการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการประเมินผลการปรับปรุงพันธุ์การผลิตอง่นุรับประทานสดการฝึกอบรม (Training)การรับรู้ การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องุ่นรับประทานสดการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเกณฑ์ (Criteria)เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวข้อคุณภาพ (Quality)จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนตัวชี้วัด (Indicator)ตาำบลเวียงสะอาดน้ำองุ่นแบล็คโอปอร์ปทุมธานีประเมินผลปาล์มนํ้ามันผู้บริหารระดับต้นฝึกอบรม ภัยแล้งมันเทศประดับเลื้อยมาตรฐาน (Standard)มาตรฐานการฝึกอบรมเยาวชนลพบุรีไวท์มะละกาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรส่วนผสมกสรตลาดองค์กรที่ดีองค์กรแห่งการเรียนรู้

Interest

ฝึกอบรม , ส่งเสริมการเกษตร

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคารองค์กรบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  • ห้องฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 4 อาคารอมรภูมิรัตน

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)