ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2008

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2008 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exSutthirak Tangruangkiat, exRidthee Meesat, "Utilization of vetiver grass (Vetiveria zizanioides) for removal of heavy metals from industrial wastewaters.", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 397-403
2008 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, exCharoen Yindiram, "Effects of Soil Amendment on Growth and Heavy Metals Content in Vetiver Grown on Iron Ore Tailings", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 042, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2008, หน้า 397-406
2008 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Extraction and Basic Testing for Antibacterial Activity of the Chemical Constituents in Suregada multiflorum", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 429-434
2008 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Field Trial and Agronomic Performance of Antibiotics in Naturally-Colored Cotton Against Key Leaf Damaging Pests", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 589-598
2008 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnussorn Wisessing, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification and Characterization of C. maculatus ?-amylase", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 240-244
2008 exAnussorn Wisessing, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Proteomic and Characterization of amylase Inhibitor from Mungbean (Vigna radiate)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 245-250
Publish Year National Journal 2
2008 exชาลินี ตั้งสมบัติวิจิตร, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการกลายพันธุ์ของกิ่งปักชำแพรเซี่ยงไฮ้", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 55-64
2008 exมณเฑียร เครียดธฤมาล, inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนเรศร์ จันทน์ขาว, "การตรวจสอบชิ้นส่วนอากาศยานโดยวิธีคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟี", วารสารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 7-14

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชุตินันทกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mutation Induction Using Acute and Chronic Gamma Irradiation on Some Vegetatively Propagated Ornamental Crops in Thailand", FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants, 12 - 15 สิงหาคม 2008, สาธารณรัฐออสเตรีย
2008 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Present and Status of Radiation Education in Thailand", 4th International Symposium on Radiation Education , 18 - 19 ธันวาคม 2008, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 8
2008 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, "สมรรถนะการผสมของสายพันธุ์อินเบรดที่ได้จากลูกผสมกลับของข้าวโพด normal x opaque-2", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแบทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2008 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวัดผลของรังสีแกมมาที่มีต่อโครโมโซมด้วยวิธี cytokinesis-blocked micronucleus", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "โปรตีโอมิกและคุณลักษณะของ alpha-amylase inhibitor จากถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอนุสสรณ์ วิเศษสิงห์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์อะไมเลสจากด้วงถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exสาธิต โกวิทวที, exวันวิสา พงษ์เพียร, "การวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบของหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900 โดยเทคนิควิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล, exนายทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, "Anticancer Activity of Bovine Testisa Extracts", 24th Anuual Research Conference in Pharmaceutical Sciences , 12 ธันวาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exWisessing, A., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Biochemical characterization of amylase inhibitors from wild type and gramma-induced mutant mungbeans. ", the third Annual Symposium Protein Society of Thailand, 28 - 29 สิงหาคม 2008, ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2008]