ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2013

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Journal

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)
 

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Journal 6
2008 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exSutthirak Tangruangkiat, exRidthee Meesat, "Utilization of vetiver grass (Vetiveria zizanioides) for removal of heavy metals from industrial wastewaters.", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 397-403
2008 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, exCharoen Yindiram, "Effects of Soil Amendment on Growth and Heavy Metals Content in Vetiver Grown on Iron Ore Tailings", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 042, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2008, หน้า 397-406
2008 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Extraction and Basic Testing for Antibacterial Activity of the Chemical Constituents in Suregada multiflorum", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 429-434
2008 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Field Trial and Agronomic Performance of Antibiotics in Naturally-Colored Cotton Against Key Leaf Damaging Pests", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 589-598
2008 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnussorn Wisessing, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification and Characterization of C. maculatus ?-amylase", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 240-244
2008 exAnussorn Wisessing, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Proteomic and Characterization of amylase Inhibitor from Mungbean (Vigna radiate)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 245-250
Publish Year National Journal 2
2008 exชาลินี ตั้งสมบัติวิจิตร, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการกลายพันธุ์ของกิ่งปักชำแพรเซี่ยงไฮ้", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 55-64
2008 exมณเฑียร เครียดธฤมาล, inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนเรศร์ จันทน์ขาว, "การตรวจสอบชิ้นส่วนอากาศยานโดยวิธีคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟี", วารสารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 7-14

Copyrights

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Trademark

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< >>

Petty Patent

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Year:

<< 2022 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2013 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "น้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร 2", Kasetsart University, 2013
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2008]