ผลงานภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2012

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 12
2012 exRithidech, K.N., exLai, X., exHonikel, L., inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitzmann, F.A., "Identification of proteins secreted into the medium by human lymphocytes irradiated in vitro with or without adaptive environments", Health Physics, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 39-53
2012 exNeves, MP, exLima, RT, exChoosang, K, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exNascimento, MDJ, exVasconcelos, MH, exPinto, M, exSilva, AMS, exCidade, H, "Synthesis of a Natural Chalcone and Its Prenyl Analogs - Evaluation of Tumor Cell Growth-Inhibitory Activities, and Effects on Cell Cycle and Apoptosis", CHEMISTRY & BIODIVERSITY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 1133-1143
2012 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายสหการ มณฑลวัฒนา, exนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์, "Identification of irradiated rice noodles by electron spin resonance spectroscopy", Radiation Measurements, ปีที่ 47, ฉบับที่ 8, กันยายน 2012, หน้า 640-643
2012 exCorreia-da-Silva, M, exSousa, E, exCidade, H, exChoosang, K, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exVasconcelos, MH, exPinto, MMM, "In vitro antioxidant and antitumor evaluation of new sulfated antithrombotic small molecules", THROMBOSIS RESEARCH, ปีที่ 129, เมษายน 2012, หน้า S179-S180
2012 inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHakim Belmouaddine, exJean-Francois Allard, exCatherine Tanguay-Renaud, exRosalie Lemay, exTiberius Brastaviceanu, exLuc Tremblay, exBenoit Paquette, exRichard Wagner , exJean-Paul Jay-Gerin, exMartin Lepage, exMichael Huels, exDaniel Houde, "Cancer radiotherapy based on femtosecond IR laser-beam filamentation yielding ultra-high dose rates and zero entrance dose", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), ปีที่ 109, ฉบับที่ 38, กันยายน - สิงหาคม 2012, หน้า 1-6
2012 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exTitirat Rattanawongwiboon, exRatchanewan Puingam, "Radiosensitivity of Vetiver to Acute and Chronic Gamma Irradiation", Kasetsart Journal (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 383-393
2012 exRithidech, K.N., exTungjai, M., inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHonikel, L., exSimon, S.R., "Attenuation of oxidative damage and inflammatory responses by apigenin given to mice after irradiation", Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, ปีที่ 749, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2012, หน้า 29-38
2012 exS. Abrahamyan et al. (HAPPEX and PREX Collaborations) , inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "New Measurements of the Transverse Beam Asymmetry for Elastic Electron Scattering from Selected Nuclei", Physical Review Letters, ปีที่ 109, ฉบับที่ 192501, พฤศจิกายน 2012
2012 exS. Abrahamyan et al. (PREX Collaboration) , inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Measurement of the Neutron Radius of 208Pb through Parity Violation in Electron Scattering", Physical Review Letters, ปีที่ 108, ฉบับที่ 112502, มีนาคม 2012
2012 exZ. Ahmed et al. (HAPPEX Collaboration) , inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "New Precision Limit on the Strange Vector Form Factors of the Proton", Physical Review Letters, ปีที่ 108, ฉบับที่ 10, มีนาคม 2012
2012 inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunuchakan Sanguanmith, exJintana Meesungnoen, exMartin Lepage, exAbdelouahed Khalil, exJean-Paul Jay-Gerin, "Utilization of the Ferrous Sulfate (Fricke) Dosimeter for Evaluating the Radioprotective Potential of Cystamine: Experiment and Monte-Carlo Simulation.", Radiation Research, ปีที่ 177, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 813-826
2012 exC. J. Horowitz, exZ. Ahmed, exC.-M. Jen, exA. Rakhman, exP. A. Souder , exM. M. Dalton, ex N. Liyanage, ex K. D. Paschke, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exR. Silwal , exG. B. Franklin, exM. Friend, exB. Quinn , exK. S. Kumar, exD. McNulty, exL. Mercado, exS. Riordan, exJ. Wexler , exR. W. Michaels , exG. M. Urciuoli , "Weak charge form factor and radius of 208Pb through parity violation in electron scattering", Physical Review C, ปีที่ 85, ฉบับที่ 032501(R), มีนาคม 2012
Publish Year National Journal 2
2012 exณัฐพงศ์ จันจุฬา, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี จาละ, "อิทธิพลของโคลชิซินชนิดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหงส์เหิน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2012, หน้า 121-131
2012 exชลธิชา เผ่าผาง, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exนายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ระดับกัมมันตภาพรังสีในดินตะกอนบริเวณจังหวัดชลบุรี", วารสารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 46-56

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพนิดา สิทธิโพธ์, exนางสาวเสวนีย์ ตรีรัตน์, "การสะสมโลหะหนักในดินตะกอนชายฝั่งตั้งแต่ชลบุรีถึงพัทยา", The 8th International Symposium on Lowland Technology (ISLT2012), 11 - 13 กันยายน 2012, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 4
2012 exนางสาวรัตนาภรณ์ เกิดเจริญ, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำบัวดิน (Zephyranthes grandiflora Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อให้กลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exคเนศ ตั้งสุริยานนท์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inนายประชา ตรีอินทอง, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมโดยใช้พันธุกรรมเพศผู้เป็นหมัน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวดพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2012 exณัชกานต์ เผ่าเพ็ง, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exยุทธนา ตุ้มน้อย, "การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีซีเซียม-137 ในเนื้อหอยนางรม บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยวิธีแกมมาสเปคโตรเมทรี", The 4th Science Research Conferrence 12-13 March 2012 Faculty of Science Naresuan University, 12 - 13 มีนาคม 2012, พิษณุโลก ประเทศไทย
2012 exสิรินธร วารินทร์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exดร. พิทยากร ลิ่มทอง, "ผลของการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและเรือรังต่อเนือเยือเพาะเลีย งแฝกสองแหล่งพันธ์ุ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 2, 10 - 11 พฤษภาคม 2012, ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022201920182017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=08&BudgetYear=2012]