Journal

การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
46
3
239-251
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-