ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

agarwood formationagarwood oilAgrotourismCyclingDoi Pui Research Stationfollow-upHealthlocal plant utilization development Nan watershedPersonnel developmentReadinessThai food businessThe Follow-up StudyThe Gemological Science and Jewelry Training CourseTourismtrainingการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์การบริหารจัดการทรัพยากรการประเมินผลโครงการการประเมินและติดตามผล การผลิตรายการวิทยุการพัฒนาทุนทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาแนวนิเวศการมีส่วนร่วมการสื่อสารความพร้อมความพร้อมของหน่วยงานใน มก.ความพึงพอใจคอมพิวเตอร์เพื่อการส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้โครงการบริการวิชาการจักรยานตัวบ่งชี้การพัฒนาที่ยั่งยืนตำบลหัวป่าท่องเที่ยวฝึกอบรม พัฒนาวิชาการพืชไร่/วิจัยชุมชน/ส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ม.ก.พบประชาชนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมสิงห์บุรีสื่อสิ่งพิมพ์เส้นทางจักรยานหลักสูตรแหล่งท่องเที่ยวเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 5 คน (นักวิชาการเกษตร 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)