ผลงานฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2021 exเสริมวิทย์ กาฬภักดี, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inนางสาววันวิสา ศิริวรรณ์, อาจารย์, inนางพิมใจ กาฬภักดี, inดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ผงเชื้อ Trichoderma asperellum ต่อการควบคมุโรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจาก Rhizoctonia solani", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 155-166

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2018200720061996 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=12&SectionID=03]