Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • ศศ.ด.(อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

Expertise Cloud

infectionacute gamma irradiationagricultural development planAgricultural exportsagricultural extensionAgricultural Technology Transfer and Service CenterAgricultureornamental pepperPaclobutrazolPepperPerceptionpestsPhilosophy of Sufficiency EconomyPhra Dabos FoundationPhytophthora infestansPlant Mutationrural developmentSeasonal ARIMAselectionSoftware engineeringsoilless culturesporangiaSuccess IndicatorsSufficiency Agriculture Coursesufficiency agriculture curriculumsustainable agriculturetambonTime series analysisTissue cultureToda and YamamotoTownship Agricultural Techniques Extension StationTrinexapac - ethyltropical fruitUnit diskUnit disk graphsupland farmersvegetative propagationworkshopZinnia maritimazoosporesกรมส่งเสริมการเกษตรการกลายพันธุ์การซื้อการตลาดสับปะรดการตัดสินใจซื้อ ผักสด องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ส่วนประสมการตลาด ผู้บริโภค การถดถอยพหคุูณการถดถอยพหุคูณการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลฤดูกาลการเปิดรับข่าวสารการผลิตอง่นุรับประทานสดการฝึกอบรม การเพาะเห็ด โครงการลูกพระดาบสการมีส่วนร่วมการรับรู้ การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องุ่นรับประทานสดการเลือกซื้อสับปะรดการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการส่งผ่านราคาเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวความต้องการความพร้อมความพึงพอใจความสำเร็จโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสมุทรปราการตลาดยางพาราตาำบลเวียงสะอาดทุเรียนเทคโนโลยีน้ำองุ่นบอกซ์-เจนกินส์แบล็คโอปอร์ปทุมธานีปัจจัยปาล์มนํ้ามันพฤติกรรมของผู้บริโภคพืชสกุลดราเซียน่าภัยแล้งไม้ดอกไม้ประดับยางพาราเยาวชนลพบุรีวิสาหกิจชุมชนไวท์มะละกาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐมิติอนุกรมเวลาส่งเสริมการเกษตรสมการถดถอยส่วนผสมกสรตลาดส่วนผสมทางการตลาดสับปะรดสับปะรดศรีราชาหมอดินอาสาองค์กรที่ดีองค์กรแห่งการเรียนรู้

Interest

ส่งเสริมการเกษตร

Administrative Profile

 • มึ.ค. 2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


แสดงความคิดเห็น

(0)