Journal

การชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ในบานไม่รู้โรยลูกผสมพนันธุ์กลายโดยการฉายรังสีแกมมา
Thai Journal of Science and Technology (ISSN: 22867333)
7
1
48-57
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-