Conference

Article
ความสามารถในการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันและผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมูลค่า จากผลมะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale)
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
6 - 9 พฤษภาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลมะม่วงหิมพานต์: การประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลมะม่วงหิมพานต์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 421521 ชื่อวิชา Advanced Radiobiology,19 ม.ค. 2009 - 26 ม.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะม่วงหิมพานต์ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งบางชนิด แหล่งทุน :โครงการ IRPUS (สกว.),1 ก.ย. 2008 - 28 ก.พ. 2009