Conference

Article
การวิเคราะห์ปริมาณ Ra-226, Cs-137 และ K-40 ในดินตะกอนบริเวณแหลม ตะลุมพุกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กรกฎาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-