Journal

ผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณ phorbol esters และองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีในเมล็ดสบู่ดำ
วารสารวิทยาศาสตร์ มก. (ISSN: 01257730)
27
1
-
มกราคม - เมษายน 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณสารที่มีผลต่อโภชนาการและสารพิษจากเมล็ดสบู่ดำ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 เม.ย. 2009 - 30 เม.ย. 2010