โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2014

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

52

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

6

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 8 15 1 0
2014 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 11 1 0
2014 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนาจุชีพพร้อมใช้สำหรับการบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบบำบัดแบบติดที่เพื่อการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 4 8 0 0
2014 การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งในการดูดซับ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2014 การนำเปลือกไข่ไก่ และเศษแก้วสีชามาเป็นวัสดุทดแทนในคอนกรีตบล๊อก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์เส้นเสียงสำหรับท่าอากาศยาน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การใช้ตะกอนประปาเป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 ศักยภาพของกลุ่มจุลินทรีย์คัดแยกจากระบบยูเอเอสบีในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2014 กลุ่มวิจัยศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การกำจัดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะในถังชีวปฏิกรณ์เยื่อกรองแบบสองขั้นที่บำบัดน้ำชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การใช้สารไนเตรทเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศในดินปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การศึกษาด้านการจัดการน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 1 1 0 0
2014 การศึกษาประสิทธิภาพของตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา ร่วมกับเถ้าแกลบและสนิมเหล็ก เพื่อใช้ในการบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การกำจัดสีในน้ำชะมูลฝอยโดยใช้ถ่านกัมมันต์เคลือบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2014 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดพาราควอทโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมชนิดฟิล์มบางแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดกลิ่นและยับยั้งจุลินทรีย์เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 โครงการศึกษาการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ที่มีน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ปฏิบัติการงานบำรุงทาง ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรบริเวณทางแยกในเขตปริมณฑลและเมืองหลักเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาและออกแบบระบบกำแพงกันเสียง (Noise Barrier)บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงศรีนครินทร์-พัทยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 จัดสอบมาตรฐานผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประจำปี พ.ศ.2557 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0