โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2010

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

7

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 4 11 0 0
2010 โครงการพัฒนาการหมุนเวียนโลหะนิเกิลจากอุตสาหกรรมชุบโลหะ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การศึกษาการเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุนในแบบจำลองทางกายภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2010 ศึกษาผลของปริมาณและรูปแบบของผนต่อการเคลื่อนตัวของสารมลพิษในชั้นน้ำใต้ดินโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2010 การศึกษาการยับยั้งกระบวนการแอนาม็อกด้วยอ็อกซีเตตร้าซัยคลิน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2010 อิทธิพลของสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายคีโตเซอรอส หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2010 สถานการณ์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2010 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยเพื่อพัฒนาการผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2010 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดมูลฝอยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2010 การติดตามทางชีวภาพของผลกระทบของสารอินทรีย์ระเหยจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีโคเมทในพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2010 ศักยภาพของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพในการป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การอ๊อกซิเดชั่นของสารอินทรีย์ย่อยสลายยากด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2010 การบำบัด VOC จากน้ำเสียโรงงานโพลีเอสเตอร์โดยวิธี Carbon Adsorption หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 5 9 0 0
2010 การบำบัดไนโตรเจนและลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจก) โดยกระบวนการบำบัดแบบ SHARON/ANAMMOX จากน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดทางชีวภาพแบบไม่ใช้อากาศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 5 0 0
2010 Research on water environment in the Chikugo River Basin หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2010 การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการเจือจางน้ำยาด่าง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2010 โครงการก่อสร้างและเชื่อมท่อจากบ้านเรือนเข้าระบบรวบรวมน้ำเสีย (ส่วนที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลมาบตาพุด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมหลักการไม่ทิ้งน้ำ (Zero Discharge) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางอนุญาตตั้ง/ขยายโรงงานในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 การศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2010 Water Quality Management in Lowland Area หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 3 0 0
2010 การศึกษาผลกระทบของน้ำทะเลจาก Ariake Sea ต่อคุณภาพน้ำในพื้นที่เก็บกักน้ำของโครงการ Isahaya-Bay Sea Reclamation Project ประเทศญี่ปุ่น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0