โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2018

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 13 0 0
2018 เซลไฟฟ้าชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2018 กระบวนการไฟฟ้าเคมีสำหรับบำบัดน้ำเสียในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การสำรวจก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในชั้นบรรยากาศของประเทศไทยโดยดาวเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 เครื่องเติมอากาศสองระบบเพื่องานบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2018 กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 7 0 0
2018 การประเมินฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 26 9 0 0
2018 การกำจัดไนเตรตในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติกรีดักชันร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 0 0 0
2018 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซิลเวอร์ไทเทเนียมชนิดฟิล์มบางแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งจุลินทรีย์สแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียส เพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตคะตะไลติก ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 แนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบายน้ำของถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากถนนขวางทางน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 9 3 0 0
2018 การประเมินการใช้ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์แบบมีตัวกลางทำปฏิกิริยาเพื่อควบคุมการแพร่ระบายสารมลพิษจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยในภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 2 0 0
2018 การหมักไร้อากาศร่วมของเสียกากไขกับตะกอนส่วนเกินที่มีการเติมเชื้อซูโดโมแนสพุทิดา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 การกำจัด Total Petroleum Hydrocarbon ด้วยกระบวนการโอโซเนชั่นที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2018 แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 ระบาดวิทยาของการปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0